SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 175


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง เคมี,สิ่งแวดล้อม,วิทยาศาสตร์



ประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งวิทยาศาสตร์ , เคมี , สิ่งแวดล้อม
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. เจ้าหน้าที่ห้อง LAB
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. เจ้าหน้าที่ห้อง LAB
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักดีไซน์แผนที่
2. เจ้าหน้าที่ GIS
3. นักผังเมือง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา ภูมิศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ , เชียงใหม่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ที่ปรึกษาการขาย
2. พรักงานขายรถ
3. ผู้จัดการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ นครศรี สุราษ ภาคใต้ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ที่ปรึกษาการขาย
2. พรักงานขายรถ
3. ผู้จัดการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เคมีเพื่ออุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ นครศรี สุราษ ภาคใต้ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ควบคุมคุณภาพ
2. วิจัยและพัฒนา
3. ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี ปทุมธานี เขตภาคอีสาน อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เกี่ยวกับการสอน อัตราจ้าง พนักงานราชการ
2. นักวิชาการ
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.ราชภัฏสกลนคร
สาขา ชีววิืยาประยุกต์
ประสงค์ทำงานที่ ในโรงเรียนหรือส่วนราชการ อายุ 33 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าทีสิ่งแวดล้อม
2. งานธุรการ
3. งานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าทีสิ่งแวดล้อม
2. งานธุรการ
3. งานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ตรวจสอบคุณภาพ
2. ผู้ช่วยวิศวกร
3. ฝ่ายผลิต
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา ฟิสิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3. นักวิทยาศาสตร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิทยาศาสตร์เคมี
2. นักวิจัยและพัฒนา
3. ควบคุมคุณภาพ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. R&D
2. QA
3. QC
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักเคมี
2. QC
3. R&D
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สาขา เคมี
ประสงค์ทำงานที่ ขอนแก่นหรือภาคอีสาน อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
2. เจ้าหน้าที่ ISO
3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น้ำเสีย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.อีสเทิร์นเอเชีย จ.ปทุมธานี
สาขา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ จ.ปทุมธานี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักจุลชีววิทยา
2. QA,QC
3. R&D
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ห้องแลป อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักวิทยาศาสตร์
2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติกาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาขา จุลชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Nutrition Advisor (นมผงเด็ก)
2. ผู้แทนยา
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา อุตสาหกรรมเกษตร
ประสงค์ทำงานที่ หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!





หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานวิทยาศาสตร์ | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานสิ่งแวดล้อม , หาคนทำงาน เคมี

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ






เลือกประเภท:




คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)



หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44889 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127903 คน