SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 149


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง วิศวกรรมอิเลคโทรนิค,วิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร,วิศวกรรมไฟฟ้าประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งวิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมอิเลคโทรนิค , วิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. ออกแบบไฟฟ้า
3. ควบคุมงาน
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ อายุ 60 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ผู้ช่วยกุ๊ก
2. พนักงานเรือน้ำมัน
3. พนักงานธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวะ
2. ครู
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ สุราษฎร์ธานี อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวไฟฟ้า
2. วิศวสื่อสาร
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า/โทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรฝ่ายผลิต
2. วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ
3. วิศวกรไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
2. R&D
3. Test
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. วิศวกรไฟฟ้า
3. วิศวกรไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 40 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างเทคนิค
2. ช่างเทคนิค
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สาขา อิเล็คทรอนิคส์
ประสงค์ทำงานที่ เมืองชัยภูมิ อายุ 46 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้าในเรือเดินทะเล
2. วิศวกรงานระบบ
3. หัวหน้าช่างอาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ในเรือเดินทะเล อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ช่างไฟฟ้าในเรือเดินทะเล
2. วิศวกรงานระบบ
3. หัวหน้าช่างอาคาร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ ในเรือเดินทะเล อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. วิศวกรไฟฟ้า
3. วิศวกรไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. Test Engineer
2. Designed Labview
3. Designed PCB
  การศึกษาสูงสุด ีปริญญาโท
สถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขา อิเล็กทรอนิกส์ชีวการแพทย์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. คอมพิวเตอร์ IT
3. Engineer
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย สงขลา
สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ประสงค์ทำงานที่ ภาคใต้ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกร
2. วิศวกร
3. วิศวกร
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน ม.นเรศวร
สาขา สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
2. วิศวกรไฟฟ้า
3. Project Manager
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ เชียงใหม่ อายุ 27 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค
2. engineer,ช่างเทคนิคไฟฟ้า
3. ผู้ช่วยวิศวกร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 37 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. ช่างไฟฟ้า
3. เทคโนโลยีสาระสนเทศ
  การศึกษาสูงสุด อุดมศึกษา
สถาบัน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาขา ไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ นครปฐม อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกร
2. ครู
3. ช่างเทคนิค
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขา ครุศาสตร์ไฟฟ้า เอกวิศวกรรมอิล็กทรอนิกส์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคกลาง อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. โฟแมน ควบคุมงานระบบไฟฟ้า
2. พนักงานเขียนแบบอ่านแบบ
3. ช่างไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทึโนโลยีราชมงคลล้านนา
สาขา ไฟฟ้ากำลัง
ประสงค์ทำงานที่ กทม อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. วิศวกรไฟฟ้า
2. วิศวกรไฟฟ้า
3. วิศวกรไฟฟ้า
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา ภาคภายัพ เชียงใหม่
สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานวิศวกรรมไฟฟ้า | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานวิศวกรรมโทรคมนาคม สื่อสาร , หาคนทำงาน วิศวกรรมอิเลคโทรนิค

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44892 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127903 คน