SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 321


หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ (Resume)


รายละเอียด ผู้สมัครงาน หางานในตำแหน่ง รัฐวิสาหกิจ,ครู อาจารย์,ราชการประวัติผู้หางาน (Resume) : ตำแหน่งราชการ , รัฐวิสาหกิจ , ครู อาจารย์
1. อาจารย์สอนดนตรีสากล
2. ผู้เชียวชาญ/วิทยากรการใช้โปรแกรมบันทึกโน้ตเพลง(Sibelius)
3. วิจัยดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขา สังคีตวิจัยและพัฒนา(Music Composition)
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนครราชสีมา อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาขา บริหารการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดสงขลา อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานธุรการ
2. พนักงานฝ่ายบุคคล
3. พนักงานพัสดุ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธับุรี
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. งานการเงิน
3. สาธารณสุข
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
สาขา การจัดการทั่วไป
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดนนทบุรี อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู/ธุรการสถานศึกษา
2. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรทะเบียน
3. เจ้าหน้าที่ห้องบัตรโรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้ช่วยห้องยา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สาขา ภาษาอังกฤษ
ประสงค์ทำงานที่ สุรินทร์/ศรีสะเกษ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ธุรการ
2. พนักงานต้อนรับ
3. นักวิชาการ
  การศึกษาสูงสุด ป.ตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนลียีมหานคร
สาขา การจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ บางขุนเทียน อายุ 36 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ประชาสัมพันธ์
2. พนักงานต้อนรับ
3. การตลาด,ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา ศึกษาศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ชลบุรี,กรุงเทพ,เชียงใหม่,เชียงราย อายุ 29 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู
2. พนักงานราชการ
3. ครูอัตราจ้าง
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ สามารถปฏิบัติงานได้ทุกภาค อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กราด
2. พนักงานตรวจบัตร
3. เจ้าหน้าที่ทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ม.3
สถาบัน ร.ร.บางมูลนากวิทยาคม
สาขา วิทยาศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ-สมุทรปราการ อายุ 49 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ครูวิทยาศาสตร์
2. ครูเอก ทั่วไป
3. ครู ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาขา ชีววิทยา
ประสงค์ทำงานที่ ไม่จำกัด อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขา จิตวิทยา
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานราชการ
2. พนักงานสถิติ
3. พนักงานเทคโนโลยี/สารสนเทศ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา
สาขา เศรษฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดชลบุรี อายุ 24 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. พนักงานราชการ
2. นักวิทยาศาสตร์
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
ประสงค์ทำงานที่ อ.หาดใหญ่ อายุ 31 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูสอนคณิตศาสตร์
2. ติวเตอร์
3. ติวเตอร์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สาขา คณิตศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. Clerk Material
2. เสมียน
3. QA
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน วิทยาลัยราชถัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาขา วิทยาการจัดการ
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูอัตราจ้าง ครูสอนเด็กปฐมวัย
2. ครูอาสาบนดอย สอนป.1-ป.6
3. พนักงานราชการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาขา การศึกษาปฐมวัย
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน/ภาคเหนือ,บนดอย อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครู-อาจารย์
2. ครูอาสา
3. งานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสงค์ทำงานที่ ครูถิ่นทุรกันดาร อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ครูประถมศึกษา
2. ครูปฐมวัย
3. ธุรการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา การประถมศึกษา
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร อายุ 27 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. นักพัฒนาชุมชน
2. นังสังคมสงเคราะห์
3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขา การปกครองท้องถิ่น
ประสงค์ทำงานที่ จ.กาญจนบุรี หรือใกล้เคียง อายุ 26 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ฝ่ายบุคคล
2. ฝ่ายปกครอง
3. บริการ/ธุรการทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน ม.รามคำแหง
สาขา รัฐศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ในจังหวัดสมุทรสงคาม อายุ 32 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!

หา Resume ผู้สมัครงาน กลุ่มตำแหน่งงานราชการ | ลงประกาศงาน หาคนทำงาน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com , คนหางานตำแหน่งงานครู อาจารย์ , หาคนทำงาน รัฐวิสาหกิจ

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 19
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ใช้งาน 44892 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127903 คน