SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิธีการวางระบบความก้าวหน้าในอาชีพ

วิธีการวางระบบความก้าวหน้าในอาชีพ | การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการวางระบบความก้าวหน้าในอาชีพ, บทความ วิธีการวางระบบความก้าวหน้าในอาชีพ, ตัวอย่าง วิธีการวางระบบความก้าวหน้าในอาชีพ, บริหารงานบุคคล, บริหารทรัพยากรมนุษย์


    
วิธีการวางระบบความก้าวหน้าในอาชีพ
 
 
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานในองค์การ  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 
  1. ตัวพนักงานมีคุณภาพหรือไม่
  2. ผู้บังคับบัญชามีภาวะผู้นำหรือไม่
  3. บริษัทหรือองค์การนิยมชมชอบการบริหารแบบสากลหรือแบบครอบครัวพ่วงเครือญาติ
 
อย่างไรก็ดี การที่พนักงานคนหนึ่งคนใดจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือไม่  ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของตนเองเสียเป็นส่วนใหญ่  ผู้บังคับบัญชาและบริษัทมีความสำคัญรองลงไป
 
การวางระบบความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เป็นเรื่องของการวางแผนกลยุทธ์ เป็นการคิดเผื่อไปข้างหน้าให้กับพนักงานขององค์การ และถ้าพิจารณาอีกด้านหนึ่ง ถือเป็นกลยุทธ์ขององค์การที่ต้องการจูงใจให้พนักงานทุมเทกำลังความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับองค์การ ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน ยากที่จะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการได้ในขั้นตอนนี้
 
พนักงานจะรู้หน้าที่การงานของตนเองว่ามีอนาคตหรือไม่  เขาจะดูได้จากโครงสร้างการบริหารของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการจัดองค์การ  การวางโครงสร้างตำแหน่ง  การกำหนดโครงสร้างเงินเดือน และการจัดการระบบสวัสดิการ  เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวสามารถสืบค้นได้จากข้อมูลพื้นฐานของบริษัท
 
เมื่อพนักงานทราบว่าโครงสร้างการบริหารเป็นอย่างไรแล้ว ก็จะหันมาสำรวจตรวจตราตนเองว่าจะสามารถไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งงานในแต่ละระดับที่กำหนดไว้ในโครงสร้างทางการบริหารด้วยวิธีใดได้บ้าง เช่น องค์การมีการจัดวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพหรือไม่ อย่างไร ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Career Development  หรือจะก้าวได้โดยอาศัยพลังอำนาจอื่น
 
บริษัทได้มาตรฐานพอสมควร  จะมีการกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำ (Qualification)  ของบุคคล ที่จะครองตำแหน่งงานเหล่านั้นไว้ อย่างน้อยก็ใช้เป็นเกณฑ์ร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การจะไต่เต้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ นานวันเข้าก็จะกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติขององค์การ
 
ระบบดังกล่าว นอกจากเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งงานเหล่านั้นแล้ว ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการหรือทางเทคนิค ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นในแต่ละตำแหน่งงาน จากระดับตำแหน่งงานปฏิบัติไปจนถึงระดับตำแหน่งงานบริหาร  เท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสให้พนักงานมีความพร้อม ที่จะเลื่อนตำแหน่ง
 
 
เพียงเท่าที่กล่าวมาข้างต้น  ยังไม่เป็นการเพียงพอต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จำเป็นต้องพิจารณาโอกาสในการเติบโตด้วย  คำว่าโอกาสในที่นี้หมายถึง
 
-   ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนหรือไม่
-   บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถแค่ไหน เพียงใด หรือใช้ระบบอาวุโส พรรคพวกก่อนความสามารถ
-   ธุรกิจของบริษัทอยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์หรือไม่  ถ้าพนักงานทำงานในบริษัทที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ จะทำให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับความรู้ความสามารถของพนักงานมากว่าความบริษัทผูกขาด และโอกาสในการก้าวหน้าของพนักงานย่อมมีมากขึ้นด้วย
 
ความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคงช่วยได้เฉพาะการบันทึกข้อมูลโครงสร้างทางการบริหารและระบบข้อมูลสนับสนุน เช่นหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาในแต่ละตำแหน่งเท่านั้น
 
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบันทึกและประมวลผลข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเช่น
 
  1. อัตราการเข้า ออก (Turn Over Rate)  ถ้าอัตราการเข้าออกสูง  โอกาสการเลื่อนตำแหน่งจะมีมากตามไปด้วย  แต่ประสิทธิภาพและความต่อเนื่องของงานจะหายไป
  2. สัดส่วนและลักษณะของการโอนย้าย
  3. ประวัติการดำรงตำแหน่ง
  4. การจัดกลุ่มงาน (Job Family)
  5. การจัดสายความก้าวหน้า แสดงในรูปแบบโครงสร้างตำแหน่งงาน
  6. หลักสูตรฝึกอบรม และคุณสมบัติของแต่ละระดับตำแหน่งงาน
 
 
ที่มา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย :  ประเวศน์  มหารัตน์กุล
จำนวนผู้ชม 9113 ครั้ง
ข้อมูลบทเรียนออนไลน์ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ