SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Customer Orientation (การมุ่งเน้นที่ลูกค้า)

Customer Orientation (การมุ่งเน้นที่ลูกค้า) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Customer Orientation (การมุ่งเน้นที่ลูกค้า), บทความ Customer Orientation (การมุ่งเน้นที่ลูกค้า), ตัวอย่าง Customer Orientation (การมุ่งเน้นที่ลูกค้า), HR, HRM


Customer   Orientation  (การมุ่งเน้นที่ลูกค้า)
   
      ความหมาย  :    การค้นหาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า   รวมทั้งการให้การบริการเพื่อสนองตอบต่อ
                                ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว                                                                                   
 
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่เข้าใจคุณสมบัติของสินค้าและการให้บริการต่างๆ
 ·    ไม่สามารถตอบข้อซักถามต่าง ๆ จากลูกค้า
 ·    ไม่รับฟังปัญหาและข้อเรียกร้องจากลูกค้า
 ·    ไม่สามารถสรุปหรือแยกแยะความต้องการของลูกค้าที่มีต่อการใช้สินค้าและบริการต่าง ๆ
 
2
 
 ·    ชี้แจงรายละเอียดของสินค้าหรือการให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้าได้บ้าง
 ·    ตอบข้อซักถามในรายละเอียดของสินค้าหรือการให้บริการแก่ลูกค้า
 ·    แจ้งความคืบหน้าในการเปลี่ยนแปลงของสินค้าหรือการให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ      
 
3
 
 ·    วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
 ·    ติดตามผลการใช้สินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 ·    ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ในสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน
 
4
 
 ·    ตอบข้อซักถามที่นอกเหนือจากหน้าที่ที่รับผิดชอบได้
 ·    หาวิธีการในการปรับปรุงการใช้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้า
 ·    แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าและสมาชิกในทีม
 ·    ชักจูงและจูงใจให้ลูกค้าเห็นความสำคัญของการใช้สินค้าและบริการ
 
5
 
 ·    กำหนดแผนงานการให้บริการแก่ลูกค้าได้ (งบฯ คน เครื่องมือ ฯลฯ)
 ·    หาช่องทางใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 ·    กระตุ้นจิตสำนึกด้านการให้บริการแก่สมาชิกภายในและภายนอกทีมได้
 ·    ทบทวนและติดตามผลการทำงานของสมาชิกในทีมเป็นระยะ ๆ
 ·    แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาต่าง ๆที่พบให้กับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้
 
จำนวนผู้ชม 5957 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ