SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ผู้ประกันตนสดใส...ห่างไกลยาเสพติด” โครงการ ดีๆ จาก สปส. เพื่อปลุกจิตสำนึก นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนสดใส...ห่างไกลยาเสพติด” โครงการ ดีๆ จาก สปส. เพื่อปลุกจิตสำนึก นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ประกันตนสดใส...ห่างไกลยาเสพติด” โครงการ ดีๆ จาก สปส. เพื่อปลุกจิตสำนึก นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน, บทความ ผู้ประกันตนสดใส...ห่างไกลยาเสพติด” โครงการ ดีๆ จาก สปส. เพื่อปลุกจิตสำนึก นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน, ตัวอย่าง ผู้ประกันตนสดใส...ห่างไกลยาเสพติด” โครงการ ดีๆ จาก สปส. เพื่อปลุกจิตสำนึก นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน, HR, HRM

เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 19/8/2551

          การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อทั้งระบบสังคมโดยรวม ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ นับเป็นปัญหาที่เหนี่ยวรั้งความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จของผู้ใช้แรงงาน โทษและพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อผู้ใช้แรงงาน นอกจากจะทำให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้เสพโดยตรงแล้ว ยังทำให้เกิดผลเสียต่อสถานประกอบการ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย  การปราบปรามยาเสพติดวิธีเดียวนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ทั้งนี้ต้องอาศัยการสร้างภูมิความรู้  ปลูกฝังสร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึก นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่นายจ้าง  ลูกจ้าง  ผู้ประกันตน ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนผลักดันการดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการเฝ้าระวัง  เพราะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบการได้ส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียต่อสุขภาพและจิตใจของผู้เสพทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดอันตรายแก่เพื่อนร่วมงานและคนทั่วไป อีกทั้งยังมีผลเสียต่อครอบครัวและสังคมโดยรวม จึงพูดได้ว่าปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันแก้ไข  
          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจ หน้าที่ ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ใช้แรงงานทั้ง ลูกจ้าง  และผู้ประกันตน จึงได้จัดการประชุมระดับชาติและนิทรรศการ เรื่อง  “ผู้ประกันตนสดใส...ห่างไกลยาเสพติด” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นางอุไรวรรณ  เทียนทอง) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์  บอลลูม  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากทั้งภาครัฐ  และเอกชน อาทิ  ผู้แทนจากสถานพยาบาล ผู้แทนสถานประกอบการนายจ้าง  ลูกจ้าง และผู้ประกันตน  มารับฟังการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และการป้องกันยาเสพติด รวมทั้งจัดทำสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง  ลูกจ้าง  ผู้ประกันตน  เห็นความสำคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
          โครงการ “ผู้ประกันตนสดใส...ห่างไกลยาเสพติด” เป็นอีกหนึ่งโครงการของสำนักงานประกันสังคมที่ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่เป็นสมาชิกในระบบประกันสังคมอันจะยังประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะช่วยให้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการลดลง รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และจิตสำนึก ของลูกจ้าง ผู้ประกันตน เกี่ยวกับยาเสพติด

--------------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ  ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม  1506 
www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 4209 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ