SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Clarifying (การทำให้กระจ่าง)

Clarifying (การทำให้กระจ่าง) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Clarifying (การทำให้กระจ่าง), บทความ Clarifying (การทำให้กระจ่าง), ตัวอย่าง Clarifying (การทำให้กระจ่าง), HR, HRM


Clarifying  (การทำให้กระจ่าง)
   
      ความหมาย  :    การอธิบายและชี้แจงรายละเอียดของงาน   ขั้นตอนและวิธีการในการทำงาน   รวมทั้งเหตุการณ์
                                 ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นให้แก่สมาชิกภายในและภายนอกทีมฟังได้อย่างเข้าใจและเห็นภาพ
               
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    อธิบายยังไม่ค่อยชัดเจน  ผู้ฟังต้องมีการซักถามเพิ่มเติม
 ·    อธิบายไม่ครอบคลุมหรือไม่เป็นลำดับขั้นตอนทำให้ผู้ฟังเกิดความสับสน
 ·    ใช้คำพูดและการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน
 
2
 
 ·    อธิบายขั้นตอนและวิธีการทำงานได้อย่างชัดเจน      
 ·    ตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของงานได้บ้างเป็นบางครั้ง
 ·     สอบถามความเข้าใจของผู้ฟังและพยายามอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจมากขึ้น      
 
3
 
 ·    มอบหมายงานพร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ได้อย่างชัดเจน
 ·    ชี้แจงแนวทางหรือวิธีการในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้
 ·    อธิบายถึงวิธีการหรือเทคนิคในการจัดลำดับความสำคัญของงาน
 ·    แจ้งให้ทราบถึงกำหนดเวลาของงานที่ต้องเสร็จและผลที่คาดหวัง
 
4
 ·    อธิบายถึงปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น  พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ล่วงหน้า
 ·    อ้างอิงบุคคล  เหตุการณ์และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพ
 ·    ช่วยเหลือสมาชิกในทีมชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้กับสมาชิกนอกทีม
 
5
 
 ·    ชี้แจงขั้นตอนและวีการทำงานใหม่ ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างชัดเจน
 ·    อธิบายเป้าหมาย  แนวทาง  และผลที่จะได้รับให้ผู้ร่วมงานทราบก่อนที่จะมีการซักถาม
 ·    ยกตัวอย่างเหตุการณ์สมมุติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจตรงกัน
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3677 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ