SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

แบบวิเคราะห์การบริหาร (Management Analysis)

แบบวิเคราะห์การบริหาร (Management Analysis) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ แบบวิเคราะห์การบริหาร (Management Analysis), บทความ แบบวิเคราะห์การบริหาร (Management Analysis), ตัวอย่าง แบบวิเคราะห์การบริหาร (Management Analysis), HR, HRM


แบบวิเคราะห์การบริหาร (Management Analysis)

แบบวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความเห็นของท่านเกี่ยวกับการบริหารโดยส่วนรวม ท่านมีความเชื่อในแต่ละประเด็น/ในแต่ละข้ออย่างไรก็ให้ท่านตอบอย่างนั้น ทั้งนี้ตั้งอยู่บน พื้นฐานว่า "ความเชื่อสร้างพฤติกรรม" เพราะฉะนั้นการตอบขอให้ท่านคิดว่า "ถ้าท่านเชื่ออย่างนั้น พฤติกรรมของท่านเองจะออกมาอย่างไรและพฤติกรรมของท่านดังกล่าวนั้นถูกต้องหรือไม่ ใน
การบริหาร"

การตอบ ในแต่ละข้อมีอักษร 3 ตัว
A หมายถึง ท่านเห็นด้วย(AGREEMENT)
D หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วย(DISAGREEMENT)
U หมายถึง ท่านไม่แน่ใจ(UNCERTAINTY)


โปรดอ่านแล้ววงกลมล้อมตัวอักษรที่ตรงกับความเห็นของท่านและเมื่อ ท่านทำเสร็จแล้ว จะมีวิธีการเฉลย แจกให้ท่าน ความเข้าใจจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ (UNDERSTANDING CHANGES ATTITUDE) "ความเชื่อสร้างพฤติกรรม" (BELIEF FORMS BEHAVIOR)

แบบสอบถามมีทั้งหมด 11 เรื่อง : 1. การสั่งงานการควบคุมงาน, 2. การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย 3. การจัดงาน / การจัดองค์การ 4. การจูงใจในการปฏิบัติงาน 5. ประสิทธิภาพของการทำงาน / ผลงาน 6. การพัฒนาทีมงาน / การทำงานเป็นทีม 7. การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน 8. การบริหารรายได้ 9. มาตรฐานการทำงานและระเบียบวินัย 10. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 11. การบริหารความขัดแย้ง

1. การอำนวยการ / การสั่งการ และการควบคุมงาน

1a ถ้าใช้วิธีการที่ถูกต้องพนักงานส่วนใหญ่จะยอมรับผิดชอบมากขึ้น A U D A U D
1b พนักงานส่วนใหญ่ชอบให้สั่งว่าจะให้ทำอะไร A U D
1c การมอบหมายงานให้พนักงานรับผิดชอบมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีและ ผู้บริหารควรกระทำ A U D
1d พนักงานควรมีความอิสระในการคิดอย่างเพียงพอ ถ้าจะ ให้เขาทำงานอย่างมีประสิทธิ-
ภาพ
A U D
1d ทุกวันนี้บริษัทต่างๆต้องการก็คือผู้บริหารที่แข็งกร้าวที่จะทำ ให้พนักงานทำงานให้อย่างเต็มที่ได้ A U D

2. การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย

2a เป็นการยากที่จะให้พนักงานวางแผนงานล่วงหน้า และทำงาน อย่างมีแผน A U D
2b ความสำเร็จในงานที่ทำได้ตามแผนงานและตามเวลาที่กำหนดจะเป็นแรงกระตุ้นที่แท้จริง
สำหรับพนักงาน
A U D
3c พนักงานส่วนใหญ่จะตอบสนอง(ทำตามที่นายสั่ง)ได้ดีกว่า ที่เขาจะเสนอแผนงานขึ้นมาเอง A U D
2d ทุกวันนี้พนักงานส่วนใหญ่ก็ได้พยายามอยู่แล้วที่จะทำงานให้ดี เพื่อให้บริษัทได้กำไร A U D
2e เป้าหมายส่วนตัวของพนักงานส่วนใหญ่มักแตกต่างจากเป้า- หมายของหน่วยงาน หรือเป้าหมายของบริษัท A U D

3. การจัดงาน / การจัดองค์การ

3a ในองค์การใดๆ ควรให้พนักงานรับผิดชอบตั้งแต่การวางแผน เช่นเดียวกับรับผิดชอบในการ A U D
3b วิธีการที่ดีที่สุดในการจัดองค์การก็คือกำหนดงานให้สอดคล้อง กับตัวบุคคลที่มีอยู่ A U D
3c จุดมุ่งหมายของการกระจายงานก็เพื่อจะได้ควบคุมที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น A U D
3d ในการจัดองค์การที่ดีต้องวางระบบงานให้ประสานกันด้วย A U D
3e องค์การส่วนใหญ่ทุกวันนี้เน้นการทำงานเป็นทีมมากเกินควร A U D

4. การจูงใจในการปฏิบัติงาน

4a ความภูมิใจในความสำเร็จเป็นแรงกระตุ้นต่อการที่จะให้พนักงานทำงานอย่างแข็งขันมาก
ขึ้นมาก
A U D
4b พนักงานส่วนใหญ่มีนิสัยไม่ชอบทำงาน และจะหลีกเลี่ยงถ้า เขาสามารถทำได้ A U D
4c ในองค์กรใดๆในปัจจุบันนี้พนักงานทำงานเพื่อเงินเป็นสำคัญ A U D
4d การทำงานสามารถทำให้มีความสนุกเหมือนกับการเล่น หรือ เหมือนกับการพักผ่อนได้ A U D
4e การทำงานของพนักงาน พนักงานต้องการความมั่นคงในหน้า- ที่การงานเหนือสิ่งใด A U D

5. ประสิทธิภาพของการทำงาน / ผลงาน

5a ผลผลิตสูง หรือการให้บริการที่ดีสามารถรักษาไว้ได้ด้วยการ สร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องกับพนักงาน A U D
5b

ทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานต่างก็สนใจทัดเทียมกัน ที่จะพัฒนางานและบริการลูกค้า
ให้ดีขึ้น

A U D
5c ผลการทำงานที่ดีของพนักงานขึ้นอยู่กับการควบคุมสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาเป็นสำคัญ A U D
5d พนักงานทุกวันนี้ไม่ค่อยสนใจที่จะปรับปรุงงาน A U D
5e ภายใต้สภาพการณ์ที่ถูกต้อง พนักงานส่วนใหญ่จะมีข้อเสนอ- แนะเพื่อการปรับปรุงงานและบริการเสมอ A U D

6. การพัฒนาทีมงาน / การทำงานเป็นทีม


6a องค์การต้องการผู้บังคับบัญชาที่แข็งกร้าวเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงาน ที่ดีของทีมงาน A U D
6b คนจะทำงานได้ดีถ้าเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นสมาชิกที่สำคัญของทีม A U D
6c บุคคลจะทำงานได้ดี เมื่อทำงานภายใต้การการควบคุมสั่งการ อย่างใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชา A U D
6d บุคคลจะทำงานได้ดีถ้าเป้าหมายการทำงานของเขามุ่งไปสู่ เป้าหมายเดียวกันกับเป้าหมายขององค์การ A U D
6e การบริหารงานที่ดีในองค์การปัจจุบันคือการทำงานเป็นทีม A U D

7. การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน

7a บุคคลจะพัฒนาได้ดีถ้าได้รับการบอกกล่าวถึงผลงานที่ผ่านมา A U D
7b คนจะพัฒนาได้ดีถ้าได้รับการสั่งการอย่างละเอียดถี่ยิบในการ ทำงานแต่ละชิ้น A U D
7c บุคคลจะเรียนรู้ได้ดี เมื่อเขาเห็นความจำเป็นที่จะเรียนรู้ A U D
7d บุคคลที่มีความสามารถในองค์การจะโดดเด่นขึ้นมาได้เองโดย หัวหน้าไม่ต้องดำเนินการใดๆ A U D
7e การมอบหมายงานให้กว้างขึ้น (JOB ENLARGEMENT) และ งานที่ซับซ้อนขึ้น (JOB ENRICHMENT) เป็นวิธีการหนึ่งใน การพัฒนาบุคคล A U D

8. การบริหารรายได้
8a ในทางธุรกิจเราจ่ายค่าตอบแทนตามค่าของงาน A U D
8b พนักงานจะได้ขึ้นเงินเดือนเท่าไหร่ แล้วแต่กำไรของบริษัท A U D
8c การให้รางวัลเป็นตัวเงินเป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่จะให้พนักงาน มุ่งมั่นทำงานให้ดี A U D
8d เงินเดือนหรือค่าจ้างที่"เหมาะสม"เป็นสิ่งที่นายจ้างและลูกจ้าง ต้องตกลงกัน A U D
8e ปัจจุบันคนเราทำงานเพื่อเงินเหนืออื่นใด A U D

9. มาตรฐานการทำงาน และระเบียบวินัย
9a การที่จะให้พนักงานทำงานตามเป้าหมายของตนเองนั้น ผู้บังคับ- บัญชาควรใช้วิธีการควบคุมแบบห่างๆ A U D
9b การเป็นผู้บังคับบัญชาต้องยึดระเบียบวินัยเป็นหลักสำคัญที่สุด ในปกครองบังคับบัญชา A U D
9c มาตรฐานการทำงานจะต้องตั้งขึ้นด้วยการปรึกษาหารือ และ เป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างหัวหน้าและพนักงาน A U D
9d การทำให้กลัวยังใช้ได้สำหรับการกระตุ้นให้พนักงานทำงาน A U D
9e ทางเดียวที่จะทบทวนผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการ ที่หัวหน้าประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่วางไว้ ล่วงหน้าแล้วนั้น A U D

10. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
10a การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างย่อมถูกต่อต้านจากพนักงานเนื่องจาก เป็นธรรมชาติของคนเรา A U D
10b วิธีที่ดีที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือการเปิดใจถกเถียงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง A U D
10c การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงควรจะกระทำต่อเมื่อได้เป็นที่ตกลง ร่วมกันกับพนักงานที่จะถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแล้ว A U D A U D
10d วิธีที่ดีที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงก็คือการบอกถึงข้อดีของสิ่งใหม่กับ พนักงานก่อน A U D
10e ภายใต้วิธีที่เหมาะสม บุคคลจะต้อนรับการเปลี่ยนเสมอ A U D

11. การบริหารความขัดแย้ง
11a วิธีการที่ดีประการหนึ่งที่จะจัดการกับความขัดแย้งก็คือไม่สนใจ กับความขัดแย้งนั้น A U D
11b ความขัดแย้งในการทำงานทั้งหมดสามารถดำเนินการให้เกิด ความพอใจแก่ทุกฝ่ายได้ A U D
11c ความขัดแย้งในองค์การจำนวนไม่น้อยจะหายไปเอง ถ้าเราไม่ ไปเอาใจใส่กับมัน A U D
11d ในองค์การต่างๆ ความขัดแย้งระหว่างนายจ้างและลูกจ้างมัก เป็นเรื่องของการต่อสู้กันทางการเงินและเรื่องอำนาจเป็นสำคัญ A U D A U D
11e การขจัดข้อขัดแย้งในธุรกิจที่มีประสิทธิภาพก็คือการค้นหาสาเหตุ และระบุออกมา
ให้ชัดเจน
A U D

ลองทำแบบทดสอบนะครับ (แล้วจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ไม่น้อยในเชิงการบริหาร
ท่านอยากอ่านคำตอบเพิ่มเติมในบางข้อ - ฝากชื่อและ Email Address ไว้ใน Guest Book ครับ

รบริหาร

หัวหน้างานของท่านควรได้รับการอบรมอะไรเพิ่มเติม


แบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อการจัดทำหลักสูตรในการพัฒนาหัวหน้างาน

คำอธิบาย
ให้ท่านใส่ระดับความพอใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทของหัวหน้า งานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน โดยวงกลมหมายเลขที่ใส่ไว้ว่า.... 3=พอใจมาก / 2=ระดับที่พอใช้ได้แต่น่าจะทำได้ดีกว่านี้ / 1=ค่อนข้างอ่อน

1 ชี้แจงนโยบายและปรัชญาการทำงานให้พนักงานทราบ 3 2 1
2 วางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก 3 2 1
3 กำหนดเป้าหมายการทำงานของลูกน้องแต่ละคน/ทีม 3 2 1
4 มอบหมายงานให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับทุกคน 3 2 1
5 กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของลูกน้องให้เด่นชัด 3 2 1
6 ปรับปรุงการทำงานในหน่วยงานของตนให้ดีที่สุด 3 2 1
7 สอนแนะและพัฒนาให้ลูกน้องทำงานให้ถูกต้องที่สุด 3 2 1
8 เสริมสร้างทัศนคติให้ทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่อบริษัท 3 2 1
9 ชมเชยผู้ปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ หรือผู้ที่มีความวิริยะ 3 2 1
10 จูงใจและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน 3 2 1
11 ให้ความสำคัญแก่ผู้ปฏิบัติงาน ว่าเขามีค่าต่อหน่วยงาน 3 2 1
12 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง 3 2 1
13 กำหนดมาตรฐานการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3 2 1
14 ปกครองลูกน้องด้วยความเป็นธรรม 3 2 1
15 ช่วยแก้ไขปัญหาของลูกน้องทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 3 2 1
16 ให้ความเชื่อมั่นว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือเขา 3 2 1
17 ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท 3 2 1
18 ปกครองลูกน้องให้สอดคล้องกับลักษณะของลูกน้องแต่ละคน 3 2 1
19 พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เจริญก้าวหน้าตามสายงาน 3 2 1
20 ศึกษาประวัติและขีดความสามารถของลูกน้องแต่ละคน 3 2 1
21 กระตุ้นให้ลูกน้องเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท 3 2 1
22 ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในหน่วยงาน 3 2 1
23 ดูแลเอาใจใส่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่ทำงาน 3 2 1
24 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้พอเพียงที่จะทำงานได้ดี 3 2 1
25 ประสานงานระหว่างกะ หน่วยงานอย่างดียิ่ง 3 2 1

ท่านพอจะนึกได้แล้วว่าเรื่องอะไรเป็นจุดอ่อนร่วมกันของหัวหน้างานส่วนใหญ่

   แหล่งที่มา : TRAINING CONSULTANT CO.,LTD.
จำนวนผู้ชม 5269 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ