SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Training&Development)

Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Training&Development) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Training&Development), บทความ Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Training&Development), ตัวอย่าง Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Training&Development), HR, HRM


การพัฒนาและฝึกอบรม  (Training&Development)
 
Competency มีประโยชน์ในการพัฒนาและฝึกอบรม  (Training&Development) ดังนี้
 
1. นำมาใช้ในการจัดทำแผนการพัฒนาและฝึกอบรม  Tranining Road map
    -  การจัดทำแผนการพัฒนาและฝึกอบรม มีองค์ประกอบที่หลากหลาย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กร  การนำ Competency มาช่วยในการจัดทำแผนฯ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เห็นภาพการพัฒนาและฝึกอบรม อย่างมีทิศทาง (จับต้องได้ วัดผลได้) ยกตัวอย่าง
Core competency  ช่วยสะท้อนถึงบุคลิกลักษณะของคน  เกี่ยวกับความรู้  ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองค์กรโดยรวม  ที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ได้
Job Compentency  ช่วยสะท้อนถึงบุคลิกลักษณะของคน  เกี่ยวกับความรู้  ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่จะช่วยส่งเสริมให้คนๆ นั้นสามารถสร้างผลงานในการปฏิบัติงานตำแหน่งนั้นๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน
Personal  Compentency   ช่วยสะท้อนถึงบุคลิกลักษณะของคน  เกี่ยวกับความรู้  ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย  ที่ทำให้บุคคลคนนั้นมีความสามารถในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้โดดเด่นกว่าคนทั่วไป  ที่เรียกกันว่า “ความสามารถส่วนบุคคล”
 
2. สามารถพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน โดยพิจารณาจากการประเมินความสามารถหลักของตำแหน่งงานนั้นๆ
    - ทุกตำแหน่งงานควรกำหนดความสามารถหลัก โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน นั้นๆ โดยเน้นที่
ตำแหน่งงาน ไม่ใช่ตัวบุคคล เพราะบางครั้ง ผู้บังคับบัญชา จะพิจารณาโดยใช้ทัศนคติส่วนตัว พิจารณา ว่าใครควรไปอบรมในเรื่องนั้น เรื่องนี้  โดยไม่ได้พิจารณาถึงลักษณะที่พนักงานรับผิดชอบ อยู่ ทำให้การพัฒนาและฝึกอบรม ไม่สัมฤทธิ์ผล และวัดผล ได้อย่างชัดเจน
 
3. เป็นการลดช่องว่างระหว่าง ความสามารถหลักตามตำแหน่งกับความสามารถที่แท้จริง  Training Gap 
    - การพัฒนาบุคลากรเป็นเสมือนการเสริมสร้างแนวคิด ที่จะนำมาพัฒนาองค์กร ของเราให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  การพิจารณาความสามารถที่แท้จริงกับ ความสามารถตามตำแหน่งงานนั้น  ซึ่งส่วนใหญ่พิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก 
 
4. ช่วยในการจัดทำแผนพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล  Individual  Development  plan ให้ง่ายขึ้น
    -  เมื่อมีผลการปฏิบัติงานหรือ ตัวชี้วัดในการทำงานของแต่ละตำแหน่งแล้วก็นำมาวิเคราะห์กับความสามารถตามตำแหน่ง ที่กำหนดไว้ จะทำให้ง่ายต่อการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างยิ่ง โดยพิจารณาเป็นรายตำแหน่ง ตามความเหมาะสมและความเร่งด่วน
 
5. ช่วยในการวางแผนรองรับในการกำหนดสายความก้าวหน้าในอาชีพ  ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานในอนาคต
    -  หลายๆองค์กรไม่มีการเตรียมพร้อมในการจัดสายความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานในองค์กร  จึงทำให้พนักงานไม่สามารถเติบโต หรือขยับขึ้นไปในตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้ ทั้งๆ ที่อายุการทำงานก็เหมาะสม คุณสมบัติด้านอื่นๆ ก็ครบถ้วน  หลายองค์กรเลือกรับบุคคลภายนอก  ทดแทนตำแหน่งที่ขาดภายในองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อขวัญกำลังใจ รวมถึงความจงรักภักดี  ฯลฯ ของพนักงานต่อบริษัทฯ
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3972 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ