SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน, บทความ ค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน, ตัวอย่าง ค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน, HR, HRM


ค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  มาตรา 5 ได้นิยามศัพท์คำว่า “ค่าจ้าง” หมายความว่า “เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงาน ตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และให้หมายความรวมถึง เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงาน  แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้”
 
 
หมายเหตุ : ดังนั้น สรุปหลักเกณฑ์โดยย่อของคำว่า “ค่าจ้าง” จะเป็นดังนี้
 
        (1)  เป็น “เงิน” ที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายตามสัญญาจ้าง
        (2)  นายจ้างเป็นผู้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้าง
        (3)  นายจ้างให้แก่ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
        (4)  จ่ายให้วันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้าง
 
ข้อสังเกต :   เมื่อเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างถือว่าเป็น “ค่าจ้าง” ตามความหมายของกฎหมายแล้ว จำนวนเงินค่าจ้างดังกล่าวย่อมใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าตอบแทนอย่างอื่นให้แก่ลูกจ้างดังต่อไปนี้ อาทิ ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าชดเชย เงินสมทบที่ส่งเข้ากองทุนประกันสังคม เงินสมทบที่ส่งเข้ากองทุนเงินทดแทน เงินสบทบหรือเงินสะสมที่ส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประโยชน์ทดแทนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้แก่ผู้ประกันตน เงินค่าทดแทนที่กองทุนเงินทดแทนจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่บาดเจ็บหรือตายในงาน เงินค่าเสียหายสำหรับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม การจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำ ฯลฯ 
 
 
ดังนั้นเงินที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างจะเป็นเงิน “ค่าจ้าง” ตามกฎหมายหรือไม่นั้น จึงเป็นประเด็นข้อพิพาทขึ้นสู่การวินิจฉัยของศาลระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเสมอ
 
 
จำนวนผู้ชม 3099 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ