SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การจัดกลุ่มของความสามารถเชิงสมรรถนะ

การจัดกลุ่มของความสามารถเชิงสมรรถนะ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดกลุ่มของความสามารถเชิงสมรรถนะ, บทความ การจัดกลุ่มของความสามารถเชิงสมรรถนะ, ตัวอย่าง การจัดกลุ่มของความสามารถเชิงสมรรถนะ, HR, HRM


การจัดกลุ่มของความสามารถเชิงสมรรถนะ
 
 
 
การจัดกลุ่มความสามารถเชิงสมรรถนะเป็นกระบวนการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่งในการออกแบบระบบการบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competencies) เพราะว่าจะทำให้ทราบว่ากลุ่มความสามารถเชิงสมรรนถะในองค์กรประกอบไปด้วยกลุ่มไหน อย่างไร เพื่อให้สะดวกต่อการบริหารและจัดการ
 
การจัดกลุ่มความสามารถเชิงสมรรถนะ มักจะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวมากนัก ซึ่งโดยปกติจะมี 2 วิธีใหญ่ๆ คือ
 
วิธีที่ 1 จัดกลุ่มตามลำดับชั้น ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 3 ส่วน คือ กลุ่มความสามารถหลัก (Core Competencies) กลุ่มความสามารถตามหน้าที่หรือ กลุ่มงาน (Job Family Competencies) และกลุ่ม ความสามารถตามกลุ่มงานเฉพาะ (Job Specific Competencies)
 
        -    กลุ่มความสามารถหลัก (Core Competencies) หมายถึงกลุ่มความสามารถที่ทุกตำแหน่งในองค์กรต้องมี
 
        -   กลุ่มความสามารถตามหน้าที่หรือกลุ่มงาน (Job Family Competencies) หมายถึง กลุ่มความสามารถที่กลุ่ม
            งานเดียวกันต้องมีร่วมกัน เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้โภค  ก็จะเป็นกลุ่มความสามารถของกลุ่มงาน
             ด้านการตลาดที่หน่วยงานด้านการตลาดต้องมี เช่น งานขาย บริการลูกค้าและวิจัยตลาด เป็นต้น
 
        -    กลุ่มความสามารถตามกลุ่มงานเฉพาะ (Job Specific  Competencies)  หมายถึง กลุ่มความสามารถที่เกี่ยว
             ข้องกับงานโดยตรง เช่นกลุ่มความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางการตลาด จะเป็นกลุ่มความสามารถเฉพาะของ
             งานด้านวิจัยตลาด

 

ตาราง : โครงสร้างการจัดกลุ่มความสามารถเชิงสมรรถนะด้านการตลาด
 

วิธีที่ 2  จัดกลุ่มตามประเภท ซึ่งจะมีองค์ประกอบหลักอยู่ 2 ส่วน คือกลุ่มความสามารถหลัก (Core Competencies) และกลุ่มความสามารถด้านเทคนิค (Technical/ Functional Competencies)
 
        -   กลุ่มความสามารถหลัก (Core Competencies) หมายถึง กลุ่มความสามารถที่ทุกตำแหน่งในองค์กรต้องมี ซึ่ง
            ส่วนใหญ่จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ ด้านการจัดการ (Managerial Perspective)  เช่นการวางแผน การแก้ไขปัญหาและ
            การตัดสินใจ เป็นต้น และด้านทั่วไป (Generic Perspective) เช่นการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และทักษะ ด้าน
            คอมพิวเตอร์  เป็นต้น
 
        -    กลุ่มความสามารถด้านเทคนิค (Technical / Functional Competencies) หมายถึง กลุ่มความสามารถที่อิง
             ตามเนื้อ งาน (Job Content) เป็นหลัก เช่น ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการตลาด ด้านบัญชีการเงิน เป็นต้น
 

            การเลือกใช้วิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างองค์กรมีขนาดซับซ้อน มากน้อยเพียงใด ถ้าเป็นองค์กรขนาดเล็กโครงสร้างไม่ซับซ้อนก็สามารถที่จะใช้วิธีการที่ 2 ได้ แต่ถ้าเป็นโครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนก็อาจจะใช้วิธีการที่ 1  ซึ่งอาจจะเหมาะสมกว่า
 
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
 
จำนวนผู้ชม 9814 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ