SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ลักษณะทั่วไป : กฎหมายเกี่ยวกับศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

ลักษณะทั่วไป : กฎหมายเกี่ยวกับศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะทั่วไป : กฎหมายเกี่ยวกับศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน, บทความ ลักษณะทั่วไป : กฎหมายเกี่ยวกับศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน, ตัวอย่าง ลักษณะทั่วไป : กฎหมายเกี่ยวกับศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน, HR, HRM


ลักษณะทั่วไป :  กฎหมายเกี่ยวกับศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
 
 
ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ขึ้นด้วยเหตุผลว่า คดีแรงงานเป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากคดีแพ่งและคดีอาญาโดยทั่วไป เพราะเป็นข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานหรือเกี่ยวกับสิทธิของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งข้อขัดแย้งดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในปัญหาแรงงานร่วมกับผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ทั้งการดำเนินคดีควรเป็นไปโดยสะดวก ประหยัด และรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อให้คู่ความมีโอกาสประนีประนอมยอมความและสามารถกลับไปทำงานร่วมกันได้โดยไม่เกิดความรู้สึกเป็นอริต่อกัน
 
สำหรับความเกี่ยวข้องของบทบัญญัติของ ป.พ.พ. กับกฎหมายคุ้มครองแรงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ตลอดจนกฎหมายวิธีพิจารณาและศาลแรงงานนั้น ก็อธิบายได้ในเบื้องต้นว่า แม้ว่าบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะถูกร่างขึ้นก่อนกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนกฎหมายวิธีพิจารณาและศาลแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนกฎหมายวิธีพิจารณาและศาลแรงงานซึ่งจะเป็นกฎหมายที่เน้นหลักไปในทางกฎหมายมหาชนและวิธีพิจารณาความ แต่กฎหมายในกลุ่มเหล่านี้ก็ไม่ได้ยกเลิกบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องจ้างแรงงานส่วนใหญ่แต่อย่างใด บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนนี้ก็ยังมีผลใช้บังคับอยู่ (เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เช่น มาตรา 14 ของ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กำหนดว่า ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างให้ถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
 
 
 
อ้างอิง : ศาสตราจารย์ ดร. ไผทชิต  เอกจริยกร , คำอธิบายกฎหมาย จ้างแรงงาน
จำนวนผู้ชม 3882 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ