SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

แนวปฏิบัติการป้องกันและ การจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ

แนวปฏิบัติการป้องกันและ การจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการป้องกันและ การจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ, บทความ แนวปฏิบัติการป้องกันและ การจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ, ตัวอย่าง แนวปฏิบัติการป้องกันและ การจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ, HR, HRM

    

ประกาศกระทรวงแรงงาน

เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันและ การจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ

 

เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถลดผลกระทบของปัญหาเอดส์ต่อคุณภาพชีวิตของแรงงาน ผลประกอบการของสถานประกอบกิจการ ต่างๆ รวมถึงการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ

กระทรวงแรงงาน โดยคณะกรรมการพัฒนานโยบายการป้องกันและการจัดการด้านเอดส์ในโลกแห่งการทำงาน ซึ่งเป็นคณะกรรมการพหุภาคี จึงได้ดำเนินการจัดทำแนวทางในการดำเนิน งาน ป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการขึ้น โดยใช้ชื่อว่า แนวปฏิบัติการป้องกันและ จัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาดทั้งใน ระบบและนอกระบบ สามารถนำแนวปฏิบัติการป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการไปใช้ เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการของตนได้โดย สมัครใจ เพื่อที่สถานประกอบกิจการจะไม่สูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ ทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสถานประกอบกิจการที่มีต่อสังคมในการส่งเสริมให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพเพียงพอที่จะสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม ทั้งนี้ แนวปฏิบัติ การป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถาน ประกอบกิจการ มีสาระสำคัญแบ่งได้เป็น ๒ ส่วนหลัก คือ

๑ . เรื่องสิทธิแรงงานและการคุ้มครอง ซึ่งมีเนื้อหาอ้างอิงมาจากแนวปฏิบัติเรื่องโรค เอดส์ ในโลกแห่งการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization:ILO) ปฏิญญาสากลว่าด้วยความตกลงร่วมกันเรื่องโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (United Nation General Assembly Special Session, June 2001 : UN GASS ) โดยอยู่บนกรอบของรัฐธรรมนูญ แห่งราช อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นของประเทศไทย ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมถึงนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการตรวจเอดส์ของคณะกรรมการแห่ง ชาติว่าด้วยการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเอดส์ ด้วย เพื่อที่จะให้นายจ้าง สนับสนุนให้ลูกจ้างได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งการได้รับความคุ้มครองบนหลัก การ พื้ นฐานของการไม่เลือกปฏิบัติ หรือแบ่งแยก กีดกัน ริดรอนสิทธิของลูกจ้างซึ่งติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์

๒ . ระบบการป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งเป็นวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเอดส์ในสถานประกอบกิจการ การกำหนดนโยบาย ด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ การลดผลกระทบของปัญหาเอดส์ในสถานประกอบกิจการ การช่วย เหลือดูแลลูกจ้างซึ่งติดเชื้อเอชไอวี และครอบครัว รวมถึงผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากเอดส์ และการขจัดการเลือก ปฏิบัติต่อลูกจ้างซึ่งติดเชื้อเอชไอวี หรือได้รับผลกระทบจากเอดส์          

กระทรวงแรงงาน จึงขอประกาศแนวปฏิบัติการป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ให้สถานประกอบกิจการทั้งหลายได้ทราบและนำไปปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

                                                                        ( นางอุไรวรรณ    เทียนทอง )

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
จำนวนผู้ชม 4332 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ