SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Oral Communication (การสื่อสารด้วยวาจา)

Oral Communication (การสื่อสารด้วยวาจา) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Oral Communication (การสื่อสารด้วยวาจา), บทความ Oral Communication (การสื่อสารด้วยวาจา), ตัวอย่าง Oral Communication (การสื่อสารด้วยวาจา), HR, HRM


Oral  Communication  (การสื่อสารด้วยวาจา)
   
      ความหมาย  :     การสื่อสารโดยการใช้คำพูดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
                                 และชัดเจน  รวมทั้งการแสดงออกด้วยท่าทางที่เหมาะสมต่อผู้ฟัง
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ขาดการจัดลำดับความสำคัญและประเด็นของเนื้อหาที่พูด
 ·    ให้ข้อมูลและความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็น
 ·    ขาดการวิเคราะห์ผู้ฟัง
 
2
 
 ·    ปรับเปลี่ยนเนื้อหาของเรื่องที่พูดตามระดับของผู้ฟัง
 ·    จัดลำดับความสำคัญและประเด็นของเนื้อหาที่พูดได้อย่างชัดเจน
 ·    รับฟังปัญหาและคำถามต่าง ๆ จากผู้ฟังด้วยความตั้งใจ
 
3
 
 ·    ตั้งคำถามเพื่อชักจูงให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการสนทนา
 ·    ตอบคำถามผู้ฟังโดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
 ·    ปรับเปลี่ยนวิธีการพูดและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟัง
 
4
 
 ·    ปรับเปลี่ยนท่าทางและน้ำเสียงในการพูดให้เหมาะสมกับปฏิกิริยาของกลุ่มผู้ฟังในระดับต่าง ๆ ได้
      เป็นอย่างดี
 ·    สรุปประเด็นและสาระสำคัญของเรื่องที่พูดได้อย่างชัดเจน
 ·    นำเสนอตัวอย่างและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่พูดได้อย่างชัดเจนและเห็นภาพ
 
5
 
 ·    พูดเสนอความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ฟัง
 ·    โต้ตอบคำถามจากผู้ฟังนอกเหนือจากเนื้อหาที่พูดได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 ·    ให้คำแนะนำและฝึกสอนผู้อื่นเกี่ยวกับวิธีการและแนวทางในการพูดที่มีประสิทธิภาพ     
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 4189 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ