SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Leadership (ภาวะผู้นำ)

Leadership (ภาวะผู้นำ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Leadership (ภาวะผู้นำ), บทความ Leadership (ภาวะผู้นำ), ตัวอย่าง Leadership (ภาวะผู้นำ), HR, HRM


Leadership  (ภาวะผู้นำ)
   
      ความหมาย  :     กล้าตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยสามารถหาข้อมูลและเหตุผลต่าง ๆ มาสนับสนุน รวมทั้งกล้ารับ
                                 ผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ  ตลอดจนสามารถโน้มน้าวชักจูงให้ผู้อื่นปฏิบัติตามหรือ
                                 มีความคิดเห็นคล้อยตามได้
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง
 ·    ขาดการวางแผนงานหรือการจัดระบบงานที่ดี
 ·     ตัดสินใจผิดพลาดซึ่งทำให้เกิดผลเสียในการดำเนินงาน
 ·    ไม่สามารถพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นปฏิบัติตามหรือมีความคิดเห็นคล้อยตามได้
 
2
 
 ·    สอบถามความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอก่อนการตัดสินใจ
 ·    รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอยู่เสมอ
 ·    ตัดสินใจช้าทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ  ต้องล่าช้า
 
3
 
 ·    คิดวิเคราะห์หาเหตุผลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
 ·    โน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นให้ทำงานด้วยความเต็มใจ
 ·    ยุติปัญหาหรือความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานภายในทีมได้
 
4
 
 ·    กล้ายอมรับข้อผิดพลาดหรือผลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
 ·    จัดการปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานได้
 ·    ช่วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดสินใจในการวางแผนงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้สำเร็จ
 ·    กระตุ้นให้ผู้อื่นทุ่มเทความพยายามในการทำงาน
 
5
 
 ·    แสดงออกถึงความเป็นผู้ทำภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงหรือมีความขัดแย้ง
 ·    ทำให้ผู้อื่นสร้างพันธะสัญญาในการมุ่งสู่ความสำเร็จของเป้าหมาย
 ·    นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลต่อภาพพจน์ขององค์การ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3885 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ