SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Gathering and Analyzing Data (การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล)

Gathering and Analyzing Data (การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Gathering and Analyzing Data (การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล), บทความ Gathering and Analyzing Data (การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล), ตัวอย่าง Gathering and Analyzing Data (การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล), HR, HRM


Gathering  and  Analyzing  Data  (การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล)
   
      ความหมาย  :    การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นใน
                                 ลักษณะของความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    กำหนดที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องและเพียงพอ
 ·     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ถูกต้อง
 ·    ไม่สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้แก้ไขปัญหาได้
 
2
 
 ·    กำหนดแหล่งข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
 ·    รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่กำหนดได้
 ·    จัดกลุ่มของข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
 
3
 
 ·    กำหนดวิธีการ แนวทาง และเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล
 ·    วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามกรอบและแนวคิดที่กำหนด
 ·    หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากข้อมูลที่รวบรวมได้
 ·    คิดหาเหตุผลมาสนับสนุนข้อมูลที่วิเคราะห์ได้
 ·    ติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ
 
4
 
 ·    กำหนดกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล
 ·    หาแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ  อยู่เสมอ
 ·    ให้คำแนะนำผู้อื่นในการวิเคราะห์และการรวบรวมข้อมูล
 ·    ขวนขวายและพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ
 
5
 
 ·    วิเคราะห์ข้องมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 ·    สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกครั้ง
 ·    สามารถอธิบายกรอบแนวคิด และกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับ บุคคลอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจน
 ·    เข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวมทั้งหมด
 ·    สอนให้ผู้อื่นคิดและพัฒนากรอบและแนวคิดใหม่ ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 
จำนวนผู้ชม 4549 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ