SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Flexibility (ความยึดหยุ่น)

Flexibility (ความยึดหยุ่น) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Flexibility (ความยึดหยุ่น), บทความ Flexibility (ความยึดหยุ่น), ตัวอย่าง Flexibility (ความยึดหยุ่น), HR, HRM


Flexibility  (ความยึดหยุ่น)
   
      ความหมาย  :     การปรับเปลี่ยนแผนงาน  วิธีการทำงาน  และการแสดงออกทั้งกิริยาท่าทางและน้ำเสียงได้อย่าง
                                  เหมาะสมกับบุคคล  เวลา  สถานที่และสถานการณ์ต่าง ๆ
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ยึดติดกับกฎเกณฑ์  กติกามากเกินไป
 ·    ทำงานตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
 ·    ไม่ยอมรับฟังเงื่อนไขและความคิดเห็นของผู้อื่น
 ·    ยืนยันความต้องการและความคิดของตนเองเสมอ
 
2
 
 ·    เข้าใจสาเหตุและที่มาของปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 ·    หาวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นบางครั้ง
 ·    ยอมรับในเงื่อนไขที่กำหนดในทุกสถานการณ์เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 
3
 
 ·    ปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการในการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเวลาที่กำหนด
 ·    เข้าใจข้อจำกัดและผลกระทบของปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 ·    วิเคราะห์หาประเด็นสำคัญของข้อขัดแย้ง
 ·    ยอมรับในเงื่อนไขที่กำหนดในบางสถานการณ์เพื่อลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
 
4
 
 ·    ปรับเปลี่ยนกิริยาและน้ำเสียงให้เหมาะสมกับระดับของบุคคลที่ติดต่อ
 ·    มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายกับข้อจำกัด
 ·    กำหนดแนวทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่าง ๆ
 
5
 
 ·    ปรับเปลี่ยนแผนงานได้อย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
 ·    เลือกและปรับเปลี่ยนแนวทางเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเวลา
 ·    จูงใจให้สมาชิกในทีมเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อลดปัญหาและความขัดแย้งที่เกิด
      ขึ้น
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3564 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ