SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่

 

ประกาศตำแหน่งงานว่าง
  


มูลนิธิรักษ์ไทย ( Raks Thai Foundation )

 มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 เพื่อให้เกิดประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับ สิทธิและความเสมอภาคโดยมุ่งเน้นภารกิจด้านการส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้เกิด ทางเลือกอาชีพ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคเอดส์และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัว การส่งเสริมด้านการศึกษา รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ดังนี้


สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุกลุ่ม (เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข)
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินเดือน เดือนที่ 13
5. การปรับเงินเดือนประจำปี
6. สวัสดิการเยี่ยมไข้
7. สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
8. การจัดงาน/กิจกรรมกรณีครบเกษียณอายุ
9. สวัสดิการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้เพื่อการศึกษา, เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธอส.)
หมายเหตุ: ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์
เวลาเข้างาน
07.00-16.00 น.
08.00-17.00 น.
09.00-18.00 น.

 
เจ้าหน้าที่สนามอาวุโส/ เจ้าหน้าที่สนาม จ.เชียงใหม่ (โครงการสุขภาพ)
จำนวนที่รับ / อัตรา :  1
รายละเอียดงาน :
บทบาทเจ้าหน้าที่สนามอาวุโส (Senior Field Officer)
- การริเริ่มพัฒนาแนวคิด วางเป้าหมายร่วมกับทีมดำเนินงานและภาคีระดับบริหารภาคีวิชาการโครงการ ให้ไปในทิศทางที่สอดคล้อง
- พัฒนายุทธศาสตร์โครงการ ฯ และเชื่อมร้อยการทำงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดในงานยุทธศาสตร์ พรบ.การป้องกันและการแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หน่วยงานศูนย์อนามัยที่ 1 สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัดฯ
- การส่งเสริมศักยภาพทีมงานและภาคีการทำงานในการวิเคราะห์ปัญหาให้เกิดความเข้าใจแนวคิดการทำงาน ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- วางหลักสูตรการทำงาน ร่วมกับภาคี กำหนดกระบวนการการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายงาน ร่วมกับผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานโครงการเชิงคุณภาพ
- จัดรูปแบบงาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างทีมงาน/ภาคการทำงานและการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และเครือข่ายพื้นที่ระดับอำเภอ
- การจัดทำแผนงานโครงการและการบูรณาการร่วมกัน ในระดับจังหวัด และระดับพื้นที่
- เป็นวิทยากรจัดกระบวนการอบรมกับเด็กและเยาวชนได้
- กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผน รวมทั้งการให้การสนับสนุนและช่วยแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของโครงการ จำนวนพื้นที่หลัก
- จัดทำ/และกำกับการจัดทำเอกสารเผยแพร่โครงการบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- รับผิดชอบให้มีการจัดทำระบบ ฐานข้อมูลในพื้นที่เพื่อสนับสนุนระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกับผู้บังคับบัญชา

บทบาทเจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer)
- รับผิดชอบด้านการประสานงานภาคีการทำงานระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ 2 อำเภอ เพื่อศึกษาและสรุปข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลบริบทของชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในโครงการ ตลอดจนการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนการทำงานร่วมกับภาคี
- ร่วมพัฒนายุทธศาสตร์ในพื้นที่ 2 อำเภอ มีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดกลยุทธ์โครงการ ตลอดจนการปฏิบัติงานตามแผนของโครงการ
- วางแผนการดำเนินงานใน 2 อำเภอ เพื่อร่วมกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมตลอดจนรายละเอียดการทำกิจกรรม
- ร่วมเป็นวิทยากร กระบวนกรการจัดอบรม ในการดำเนินกิจกรรม ด้านเด็ก เยาวชนในพื้นที่
- สามารถประสานงานกับหน่วยงานองค์ภาคีร่วมโครงการในการติดตามและรวบรวมรายงานความก้าวหน้าของโครงการทุกๆไตรมาส
- สามารถร่วมกิจกรรมสรุปบทเรียนร่วมกับภาคี ทบทวน หรือประเมินการทำงานเพื่อปรับปรุงการทำงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : งานราชการ / งานรัฐวิสาหกิจสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง เจ้าหน้าที่สนามอาวุโส/ เจ้าหน้าที่สนาม จ.เชียงใหม่ (โครงการสุขภาพ) - มูลนิธิรักษ์ไทย ( Raks Thai Foundation ) | ลงประกาศตำแหน่งงานว่าง หางาน หาคน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com :- ประกาศตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่สนามอาวุโส/ เจ้าหน้าที่สนาม จ.เชียงใหม่ (โครงการสุขภาพ)
ประเภทตำแหน่งงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์/ล่าม/แปลภาษา/ไกด์
จังหวัด :  กรุงเทพ
เขต :  ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความสามารถในการวิเคราะห์ชุมชน วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม และการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายองค์กร
สามารถจัดกิจกรรมอบรม แนะนำ ให้ความรู้ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป็นวิทยากรจัดกระบวนการอบรมกับเด็กและเยาวชนได้ มีประสบการการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
มีประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมโครงการ การประสานงาน การทำรายงาน การสรุปบทเรียน
หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานสุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office โปรแกรมต่างๆ ได้
สามารถขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนาม ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (หากเคยทำกิจกรรมหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง)
สวัสดิการ/ผลประโยชน์ :

วิธีการรับสมัครงาน  :
     


มูลนิธิรักษ์ไทย ( Raks Thai Foundation )


185 ซ.ประดิพัทธ์ 6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพ   10400

ติดต่อ : โทร : 02-618-3322
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - คำแนะนำ : Email จะปรากฎ โดยผู้หางาน, บริษัทฯ/ทั่วไป ต้องเข้าระบบก่อนค่ะ -
Website:


[ไม่ระบุโลโก้ แผนที่บริษัทฯ ]ประกาศงานวันที่ 29 กันยายน 2560
Power By JOBSIAM.COM
สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่ เปิดรับสมัคร
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 21 เมษายน 2561

ผู้ใช้งาน 51691 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127929 คน