SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับวุฒิม.6 - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับวุฒิม.6 - ปริญญาตรี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับวุฒิม.6 - ปริญญาตรี, ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับวุฒิม.6 - ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไป ดังนี้

สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้

1. เจ้าหน้าที่บริหาร (งานหอพักนักศึกษาหญิง) 4 อัตรา

- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

- หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

2. นักวิจัย

- วุฒิปริญญาโทหรือสูงกว่า ทางวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านเคมีอินทรีย์

- มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โดยมีรายชื่อเป็นชื่อแรกของงานวิจัย หรือเป็นผู้ประสานงาน (corresponding author) อย่างน้อย 1 เรื่อง

3. พนักงานธุรการ

- วุฒิ ปวส. ทางบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด การจัดการ เลขานุการ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้อง

4. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ลูกจ้างชั่วคราว)

- วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์)

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

5. เจ้าหน้าที่บริหาร

- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยา

- มีความรู้ความสามารถด้านภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถพักอาศัยในมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลนักศึกษาต่างชาติ ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงานได้

- มีประสบการณ์ในการดูแลนักศึกษา จัดกิจกรรมนักศึกษา และให้คำปรึกษาแนะแนว

สนใจกรอกใบสมัครที่ 1. ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ตามวันทำการของมหาวิทยาลัย (วันจันทร์-ศุกร์) เวลา 08.00-16.00 น. ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2553 สมัครทางไปรษณีย์ สั่งพิมพ์ใบสมัครทาง www.mfu.ac.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานแล้วส่ง EMS มาที่ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 (สมัครงาน) ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2553 โดยมหาวิทยาลัยจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์

หลักฐานการสมัคร

- ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งเป็นรูปถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

- สำเนาใบปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่ามีคุณวุฒิการศึกษาหรือคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ

- หนังสือรับรองการทำงานตามกำหนดในคุณ สมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครตามข้อที่กำหนด กรณีกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ และต้องเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ครบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณวุฒิ คุณสมบัติให้ตรงกับตำแหน่งที่สมัครด้วยตนเอง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณ สมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่สิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ให้ผู้สมัครสอบเตรียมเงินจำนวน 100 บาท มาชำระค่าสมัครสอบในวันสอบข้อเขียนด้วย

กำหนดการดำเนินการคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ดำเนินการรับสมัคร ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย วันที่ 14 มิถุนายน 2553 ทางไปรษณีย์ (EMS) วันที่ 25 มิถุนายน 2553 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (กำหนดการต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) สถานที่รับสมัคร ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหา วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0-5391-6020-1 โทรสาร 0-5391-6019ลงวันที่ 10/06/2010 10:55:57
จำนวนผู้ชม 1091
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51846 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127973 คน