ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มศว เปิดรับ อาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา

มศว เปิดรับ อาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : มศว เปิดรับ อาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา, ข้อมูลเกี่ยวกับ มศว เปิดรับ อาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาสังคมวิทยา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งอาจารย์
จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,176 - 47,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาใดสาขาหนึ่งหรือ
เทียบเท่าทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา
การศึกษาเกี่ยวกับเมือง การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การบริหารการพัฒนา
การสังคมสงเคราะห์ สังคมศาสตร์ หรือมนุษยศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา จากสถาบันการศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาใดสาขาหนึ่งหรือเทียบเท่าทาง
สังคมวิทยา มานุษยวิทยา การศึกษาเกี่ยวกับเมือง
การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม การวิจัยทางสังคมศาสตร์ การบริหารการพัฒนา การสังคมสงเคราะห์ สังคมศาสตร์
หรือมนุษยศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อยู่ระหว่างจัดทำปริญญานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษา
ภายใน 3 ปี จากสถาบันการศึกษาในประเทศ
หรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงานและจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์
เกื้อกูลพนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ การรักษาพยาบาล
การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย
ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒจดทะเบียนแล้ว

กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน
หรือมีความประสงค์ขอเพิ่มประสบการณ์
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ
และนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
จึงประกาศผลการคัดเลือกและดำเนินการจ้างต่อไป

วันเวลาสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
ในวันและเวลาราชการ
ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์
ชั้น 11 อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน
(ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 5502
(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

สามารถดูแผนที่เดินทางมายังคณะสังคมศาสตร์ได้ที่เวบไซท์
http://www.pantown.com/group.php?display=content&id=8134&name=content35&area=

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ
ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล
(กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและรายละเอียดการสอบคัดเลือก
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 9 สิงหาคม 2553
ณ บอร์ดประกาศหน้าห้องสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน ชั้น 11
(ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
หรือทางเว็บไซท์ http://social.pantown.com
(ไม่รับแจ้งทางโทรศัพท์)

2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกจัดทำบทความทางวิชาการ
ซึ่งเขียนใหม่ด้วยตนเองในหัวข้อ
“การเคลื่อนไหวทางสังคมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย”
ลงในกระดาษขนาด A4 ตัวอักษรขนาด 16
จำนวน 6 – 10 หน้า (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง)
ซึ่งมีการอ้างอิงในรูปแบบเชิงอรรถและบรรณานุกรม
ตามแบบแผนทางวิชาการ
โดยจัดทำเอกสารจำนวน 8 ชุด
เพื่อนำเสนอบทความต่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก
คนละ 30 นาที
โดยส่งบทความทั้ง 8 ชุด ที่คุณกัญญาภัค ชุมสกุล
อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน ชั้น 10
(ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2553
และนำเสนอบทความทางวิชาการในวันที่ 3 กันยายน 2553 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 16 อาคารพัฒนานวัตกรรมและบริการความรู้สู่ชุมชน
(ตึกใหม่ด้านหลังคณะสังคมศาสตร์)
(สามารถใช้ Powerpoint และ/หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ
ประกอบการนำเสนอบทความทางวิชาการได้)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยา
โทร. 085 3486622ลงวันที่ 18/06/2010 11:05:56
จำนวนผู้ชม 1118
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 09 เมษายน 2563

ผู้ใช้งาน 54096 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128415 คน