SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล รับครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ (บัดนี้ - 23 กรกฎาคม 2554)

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล รับครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ (บัดนี้ - 23 กรกฎาคม 2554) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล รับครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์, ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล รับครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ด้วยโรงเรียน พุทธิรังสีพิบูล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 6
 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการ
 บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
 และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2547 โดยอนุโลม จึงประกาศรับสมัครบุคคล
 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 1.1 ชื่อตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
 1.2 กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารบุคคล
 1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
 ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยปฏิบัติหน้าที่
 อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
 (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 (2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและกิจกรรมพัฒนา
 ผู้เรียน
 (3) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 (4) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
 (5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
 (6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 1.4 อัตราว่าง จานวน 1 อัตรา
 ปริญญาตรี เอกคณิตศาสตร์
 1.5 ค่าตอบแทน เดือนละ 9,530 บาท
 1.6 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ระหว่างอายุสัญญาจ้าง
 หากการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งปี (ปีงบประมาณ) ได้ค่าเฉลี่ยต่ากว่าระดับ ดี สัญญาจ้างเป็นอันสิ้นสุด

 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
 (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 (4) ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
 หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ
 (5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษ
 สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมจนเป็นที่รังเกียจ
 ของสังคม
 (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
 พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และ
 จะต้องนาใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. มายื่นด้วย
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
 (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.เดิม รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
 สาหรับตาแหน่งข้าราชการครู ปริญญาตรีทั่วไป
 (2) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์

 3. การรับสมัคร
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ระหว่าง
 วันที่ 10 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ในวันและเวลาราชการ
 3.2 เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
 (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึง
 วันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 3 รูป)
 (2) สาเนาปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
 ตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวัน
 ปิดรับสมัคร
 (3) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ จานวน 1 ฉบับ
 (4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
 (5) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
 (6) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล
 ( ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 (7) เอกสารตามข้อ (2) (3) (4) (5) (6) ให้นาฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครและสาเนาหลักฐานทุกฉบับ
 ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
 3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
 และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
 พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
 หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการ
 เลือกสรรตามประกาศรับสมัคร ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะ
 เรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้

 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก
 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2554
 ณ โรงเรียนพุทธรังสีพิบูล

 5. กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ
 26 กรกฎาคม 2554
 รอบเช้า 09.00 น.– 12.00 น. 100 คะแนน
 - สอบภาคความรู้
 ความสามารถทั่วไปและ
 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
 รอบบ่าย 13.00 น. เป็นต้นไป 50 คะแนน
 - การสอบสัมภาษณ์
 ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด ซึ่งโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จะดาเนินการ
 สอบบุคคลพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน ตามรายละเอียด ดังนี้
 5.1 การสอบภาคความรู้ (100 คะแนน) โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
 3. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
 4. เหตุการณ์ปัจจุบัน
 5.2 การสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) โดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
 1. ประวัติ ความสามารถ และประสบการณ์
 2. บุคลิกภาพ
 3. ความรู้
 4. ท่วงทีวาจา และเชาวน์ปัญญา
 5. เจตคติ

 6. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
 กรณีที่มีคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากเลขประจาตัวผู้สมัครเลือกสรรก่อนเป็นผู้ที่ได้ลาดับที่ดีกว่า

 7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบ ภายใน
 วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

 8. การจ้างและการจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้าง ตามที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 7 กรกฎาคม – 13 กรกฎาคม 2554 ประกาศรับสมัคร
 10 กรกฎาคม -23 กรกฎาคม 2554 รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 24 กรกฎาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
 26 กรกฎาคม 2554 ดาเนินการเลือกสรร
 27 กรกฎาคม 2554 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

 ติดตามรายละเอียดได้ที่ประกาศของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล เว็ปไซต์ สพม.6 และเว็ปไซต์ www.phutti.net.
 เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อ 038-577-021 และ 08-1827-3877, 08-7054-8071 ในเวลาราชการ
ลงวันที่ 19/07/2011 09:30:59
จำนวนผู้ชม 1441
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ