SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ (15 พฤษภาคม - 13 กรกฎาคม 2555)

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ (15 พฤษภาคม - 13 กรกฎาคม 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ (15 พฤษภาคม - 13 กรกฎาคม 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว รับอาจารย์ (15 พฤษภาคม - 13 กรกฎาคม 2555) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3519
 สังกัด สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

 อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 21,690 - 49,350 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา

 ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
 ภาระงานวิจัย
 ทำวิจัย ปีละ 1 เรื่อง (เป็นหัวหน้าโครงการ)
 ภาระงานสอน
 1. งานสอน นิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ในและนอกเวลาราชการ)
 2. คุมปริญญานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ในและนอกเวลาราชการ)
 ภาระงานบริการวิชาการ
 1. มีส่วนร่วมโครงการบริการวิชาการของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
 2. เขียนบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสาร ปีละ 2 เรื่อง
 ภาระงานทั่วไป
 ตามที่ได้รับมอบหมาย

 เงื่อนไขการจ้าง
 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงาน และจัดหาบุคคลมาค้ำประกัน ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และได้รับสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูลพนักงาน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การศึกษาบุตร สวัสดิการมหาวิทยาลัย ประกันสังคม ตลอดจนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จดทะเบียนแล้ว
 บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ไม่สำเร็จปริญญาเอกจะไม่มี การเพิ่มประสบการณ์ และสำหรับประสบการณ์จะคำนวณให้เฉพาะระยะเวลาหลังจากสำเร็จปริญญาเอกเท่านั้น
 กรณีผู้สมัครได้รับการคัดเลือกซึ่งอยู่ระหว่างการชดใช้ทุน หรือมีความประสงค์ขอเพิ่มประสบการณ์ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะและนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศผลการคัดเลือกและดำเนินการจ้างต่อไป

 หลักฐานที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)

 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 7600 , 5223
ลงวันที่ 16/05/2012 09:41:24
จำนวนผู้ชม 1582
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ