SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมส่งเสริมการเกษตร รับนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555)

กรมส่งเสริมการเกษตร รับนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555) | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : กรมส่งเสริมการเกษตร รับนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555), ข้อมูลเกี่ยวกับ กรมส่งเสริมการเกษตร รับนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (บัดนี้ - 29 มิถุนายน 2555)  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 ------------------------------------

 ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
 ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
 ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบ
 แข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง เงินเดือนที่จะได้รับ
 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 11,680 – 12,850 บาท
 ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามที่ อ.ก.พ. กระทรวง/อ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด

 2. จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุครั้งแรก
 บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา

 3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร โดยตรวจสอบวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการซึ่งมีหลักเกณฑ์
 และข้อกฎหมายต่าง ๆ เสนอผู้บริหาร การจัดทำกำหนดนัดหมายประชุม การประสานงานกับบุคคลหน่วยงานต่าง ๆ
 การอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารและผู้มาติดต่อราชการผู้บริหาร ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหาร โดยจัดทำแผน
 กำหนดการประชุมประจำปี จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม พร้อมเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก
 รายงานการประชุมและเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
 ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของผู้บริหาร ศึกษาวิเคราะห์ แนะนำ ติดตาม แก้ไขปัญหา และวางแผน
 การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การชุมนุมการเคลื่อนไหว เรียกร้องหรือแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยรวบรวมประมวลผล
 วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อมรายงานผลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ร้อง
 รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการติดต่อสอบถามในเรื่องข้อร้องเรียน หรือเรื่องทั่ว ๆ ไป และปฏิบัติงานหน้าที่
 อื่นที่เกี่ยวข้อง

 4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
 4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราช
 บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
 ก. คุณสมบัติทั่วไป
 (1) มีสัญชาติไทย
 (2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
 (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
 ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 ข. ลักษณะต้องห้าม
 (1) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 (2) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิต
 ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
 (3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
 ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 (5) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
 หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 (6) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
 ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 (8) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
 อื่นของรัฐ
 (9) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราช
 บัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
 (10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
 ตามกฎหมายอื่น
 (11) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน
 ในหน่วยงานของรัฐ
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
 (8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)
 หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
 ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรืออกจากราชการ
 เพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ
 ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
 สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบ
 แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501
 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
 4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งดังนี้
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่าน
 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ. แล้ว

 5. การรับสมัครสอบ
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่
 วันที่ 11 - 29 มิถุนายน 2555 ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0-2579-3690 ในวันราชการและตามกำหนดเวลา
 ดังนี้
 - ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.
 - ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.

 6. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
 6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว
 ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 6.2 สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และสำเนา
 ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
 โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
 ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้น
 จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์
 โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 29 มิถุนายน 2555
 6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
 6.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง)
 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณี ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
 6.5 สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.
 ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ
 6.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัครและแสดงว่าไม่เป็นโรค
 ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
 - โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 - โรคพิษสุราเรื้อรัง
 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค
 ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
 สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” พร้อมทั้งลงชื่อและ
 วันที่กำกับไว้ด้วย

 7. ค่าธรรมเนียมสอบ
 ผู้สมัครสอบจะต้องค่าธรรมเนียมสอบสำหรับการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท
 ที่ฝ่ายการเงิน กองคลัง และเมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 8. เงื่อนไขการสมัครสอบ
 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
 ประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มี
 ความผิดพลาดอันเกิดจากการสมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งมีผู้สมัครสอบนำมายื่น ไม่ตรง
 หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตรจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
 ในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

 9. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 กรมส่งเสริมการเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
 เกี่ยวกับการสอบในวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ณ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร และทางเว็บไซต์
 กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (http://www.person.doae.go.th) หัวข้อ “การสอบ/สมัครงาน”

 10.หลักสูตรและวิธีการสอบ
 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 2 ภาค ดังนี้
 10.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
 ทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้
 วิชาที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)
 ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมระบบ office
 และอินเตอร์เน็ต
 วิชาที่ 2 ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 140 คะแนน)
 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานเลขานุการ ความรู้เกี่ยวกับพระราช
 บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
 บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 พ.ศ. 2548 และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
 10.2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
 ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว
 ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
 ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
 ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ
 ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
 สร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง
 ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน
 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 11. เกณฑ์การตัดสิน
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค
 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 12. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ
 ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่
 ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
 ตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน
 เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี
 แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
 ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

 13. การบรรจุและแต่งตั้ง
 13.1 ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใดจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบ
 แข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.
 13.2 กรมส่งเสริมการเกษตรไม่รับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน
 ของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ

 14. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
 ในตำแหน่งอื่น
 กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีตำแหน่งว่างในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือน
 หรือใกล้เคียงกันกับตำแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ส่วนราชการที่มีตำแหน่งว่างสามารถนำรายชื่อ
 ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่สอบครั้งนี้ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นได้ การนำรายชื่อไปขึ้นบัญชี
 เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิ
 ที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค
 ดังนั้น หากมีผู้ใดแบบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้ารับราชการหรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกันนี้
 โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย (โทร.0-2579-3690)
ลงวันที่ 13/06/2012 11:52:03
จำนวนผู้ชม 1162
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ