ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) คัดเลือก วุฒิปวช.-ป.โท 48 อัตรา

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) คัดเลือก วุฒิปวช.-ป.โท 48 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเข้าทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 1.English Lecturer (1 อัตรา)
 -Male or Female with native speaker
 -Bachelor or Master Degree in English, TESOL/TEFL, Education, Linguistics, Communication or releated field
 -Teaching Experience is advantage
 
 สาขาพัฒนาการ
 1.พนักงานรับ-ส่งเครื่องมือ (4 อัตรา)
 -เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 -วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 -มีประสบการณ์และความรู้ในงานสอบเทียบเครื่องมือวัดฯ
 -มีความรู้เรื่อง คอมพิวเตอร์ PC สามารถพิมพ์ดีดได้คล่อง
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร
 -มีอัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 -มีทักษะทางช่าง และมีความละเอียดรอบคอบ
 
 2.Web Programme (10 อัตรา)
 -กำลังศึกษา หรือจบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส.-ปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 -ถ้ามีประสบการณ์ในการใช้งาน Illustrator, Photoshop, Dream Weaver จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -ประสบการณ์ 0-2 ปี
 
 3.หัวหน้างานพัฒนา E-learing (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีการศึกษา การสื่อสารทางไกล
 -มีประสบการณ์ด้านการตลาด งานธุรการ งานด้านการศึกษา
 -มีความสามารถให้การบริการ ดูแลลูกค้า มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 -สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel
 -สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Macromedia Flash, Dreamweaver ได้บ้าง
 -หากมีประสบการณ์ในด้าน E-Learning จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 4.ผู้จัดการฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (2 อัตรา)
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -ผ่านการบริหารและการจัดการองค์การอย่างน้อย 5 ปี
 -ผ่านการบริหารงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในฝ่ายบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
 -มีความรู้ในด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ ในอุตสาหกรรม
 -มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดี หรือหากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 5.หัวหน้างานขาย (2 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีประสบการณ์ด้านการสอบเทียบ การทดสอบ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความเข้าใจในงานเกี่ยวกับการสอบเทียบและทดสอบ
 -สามารถใช้ Computer ที่เกี่ยวข้องกับงานได้
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ถ้ารู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยจะเป็นประโยชน์มากขึ้น
 
 6.พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิ ปวส. สาขาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 -ผ่านงานด้านการจัดฝึกอบรมสัมมนาหรืองานอื่นในลักษณะที่ใกล้เคียง มีความรู้ ความสามารถใกล้เคียงกับตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
 -มีประสบการณ์ด้านงานดูแลอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา สื่อการเรียนรู้ สื่อการอบรมสัมมนา
 -มีความสามารถในการใช้โสตทัศนูปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีโอ เครื่องตัดต่อได้
 -ควรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
 -มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตือรือร้น
 -มีความรับผิดชอบ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 
 7.พนักงานสอบเทียบ (5 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)-ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 -มีประสบการณ์ความรู้ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดฯ และมีทักษะทางช่างจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
 
 8.WeB Master (2 อัตรา)
 -Bachelor''s Degree in Computer Science, graphic design, Communication Art or related fields, but ability is more important than qualifications.
 -Minimum 3 years experience in web site maintenance
 -Fluent in one of the following programming language including html, PHP, JAVA, .NET and my SQL
 -Understanding in Web Marketing, Market Place is a plus
 -Creative, highly responsible, and independent
 -Attach recent work (Web, Programming, Etc.)
 
 9.หัวหน้างานเทคโนโลยีการเรียนรู้ (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 -วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 -มีความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดทำ ดูแล ระบบสารสนเทศ
 -ควรมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ใช้ได้
 -มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานสูง
 
 ผู้ใดสนใจร่วมงานกับทางสมาคมกรุณาส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครงาน รูปถ่าย และประวัติย่อ มาทาง e-mail : personneltpi@tpa.or.th หรือจดหมายที่ งานบริหารบุคคล สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 534/4 ซอยพัฒนาการ 18 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร.0-2717-3000-29 ต่อ 255
 
 สาขาสุขุมวิท
 1.ธุรการกองบรรณาธิการ (1 อัตรา) (PART TIME) (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -พิมพ์งานได้ถูกต้องรวดเร็ว ละเอียดรอบครอบ
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและInternetได้คล่อง
 -ถอดเทปและถ่ายภาพได้
 -มีความรู้ภาษาอังกฤษระดับสื่อสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 2.บรรณาธิการหนังสือด้านเทคโนโลยี เทคนิคอุตสาหกรรม และการบริหารจัดการ (3 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -รักการอ่านและมีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดี
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (Ms.Word , Ms.Excel , Ms.Access)
 -มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน และใฝ่รู้
 -หากมีประสบการณ์ด้านการจัดทำหนังสือจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 3.ผู้จัดการแผนกวารสารวิชาการ (1 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -ผ่านงานด้านการจัดทำหนังสือ ตำรา มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 -มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดพิมพ์วารสารเป็นอย่างดี
 -มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ และการออกแบบได้เป็นอย่างดี
 -มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น เป็นอย่างดี
 -มีความสามารถด้านการจัดการ การติดต่อประสานงาน และมีความคิดสร้างสรรค์
 
 สาขาสุขุมวิท
 4.พนักงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภาษา (2 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 4 ขึ้นไป มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Ms.Word , Ms.Excel , Ms.Access) และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 -มีความยืดหยุ่นในวันเวลาทำงาน สามารถทำงานเสาร์-อาทิตย์ และเลิกงานหลังเวลา 21.00 น.ได้
 -รักงานบริการ และ การติดต่อประสานงาน มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน ปฏิบัติงานที่ สุขุมวิท
 
 ผู้ใดสนใจร่วมงานกับทางสมาคมกรุณาส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครงาน รูปถ่าย และประวัติย่อ มา ทาง e-mail : personneltpa@tpa.or.th หรือจดหมายที่ งานบริหารบุคคล สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 5-7 ซอยสุขุมวิท 29 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2258-0320 ต่อ 1118 และ 1116
 
 สาขาเซียร์รังสิต
 1.พนักงานประสานงานคอร์สภาษา (รังสิต) (5 อัตรา)
 -เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
 -สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 4 ขึ้นไป และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 -มีความยืดหยุ่นในวันเวลาทำงาน สามารถทำงานเสาร์-อาทิตย์ และเลิกงานเวลา 21.00 น.ได้
 -รักงานบริการ และ การติดต่อประสานงาน มีความคล่องตัว รับผิดชอบ ขยันและอดทน ปฏิบัติงานที่สาขา รังสิต
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Access) และ Internet ได้เป็นอย่างดี
 
 2.พนักงานการเงิน (พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว) (3 อัตรา)
 -เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 -วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการเงิน/บัญชี เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 -มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง มีความระเอียดรอบครอบ
 -ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนมีจิตใจบริการ และสามารถสื่อสารได้ดี
 -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Access Ms.PowerPoint) และ Internet ได้เป็นอย่างดี  
 
 ผู้ใดสนใจร่วมงานกับทางสมาคมกรุณาส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครงาน รูปถ่าย และประวัติย่อ มาทาง e-mail : personneltpa@tpa.or.th หรือจดหมายที่ งานบริหารบุคคล สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 5-7 ซ.สุขุมวิท 29 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2258-0320-5
ลงวันที่ 02/08/2007 02:51:21
จำนวนผู้ชม 2260
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 06 มิถุนายน 2563

ผู้ใช้งาน 54263 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128436 คน