SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กรมโยธาธิการฯ รับพนักงานราชการ หลายอัตรา ดังนี้

กรมโยธาธิการฯ รับพนักงานราชการ หลายอัตรา ดังนี้ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

  กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัด จ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอี ยดดังนี้
 
 ตำแหน่งที่รับสมัคร
   1.พนักงานวางผังเมือง กลุ่มงานบริหารทั่วไป (3 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาโท ทางผังเมือง หรือทางสถาปัตยกรรม
 
 2.พนักงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป (6 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 3.พนักงานสถาปนิก (ด้านผังเมือง) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 อัตรา)
 -วุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
 
 4.พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ
 
 5.พนักงานผังเมือง (กลุ่มงานบริการ) (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
 
 6.พนักงานเขียนแบบ (กลุ่มงานเทคนิค) (1 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม
 
 7.พนักงานเครื่องยนต์ (กลุ่มงานเทคนิค) (2 อัตรา)
 -มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานบำรุงรักษาเครื่องยนต์เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 
 8.พนักงานช่างไม้ (กลุ่มงานเทคนิค) (2 อัตรา)
 -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง
 -มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานช่างไม้เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 
 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ชั้น 4 อาคาร 10 ชั้น) ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20-28 กันยายน 2550 ในวันและเวลาราชการ  
  ลงวันที่ 25/09/2007 10:17:31
จำนวนผู้ชม 3377
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ