SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


เตือนนายจ้าง ปฏิบัติ ตาม กม.ประกันสังคม ย้ำมี ลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียน

เตือนนายจ้าง ปฏิบัติ ตาม กม.ประกันสังคม ย้ำมี ลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียน | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับนายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมเตือนนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องยื่นขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน โดยไม่มีข้อยกเว้นว่า การจ้างงานนั้นจะเป็นช่วงทดลองงาน เพียงนายจ้างยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01) และแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) สำหรับผู้ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาก่อนหรือแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03/1) สำหรับ ผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนแล้ว โดยลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานและจากกองทุนประกันสังคม 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ที่ไม่เนื่องจากการทำงาน รวมทั้ง คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว ในส่วนของกองทุนประกันสังคม นายจ้างมีหน้าที่หักเงินสมทบของลูกจ้าง ในอัตรา 5% ของค่าจ้าง และนายจ้างสมทบอีก 5% โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ซึ่งกำหนด จากฐานค่าจ้างเป็นรายเดือนต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท คิดเป็นเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 83 บาท และไม่เกินเดือนละ 750 บาท ทั้งนี้รัฐบาลจะออกเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่วนหนึ่ง เมื่อนายจ้างหักเงินสมทบแล้ว ต้องนำส่งเงินสมทบให้สำนักงานประกันสังคมทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ซึ่งนายจ้างสามารถนำส่งเงินสมทบด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ /จังหวัด นอกจากนั้นยังสามารถเลือกชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) หรือสามารถชำระเงินด้วยระบบ e-payment ของธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารซูมิโตโม มิตซุย คอร์เปอเรชั่น จำกัด หากนายจ้างไม่ขึ้นทะเบียนหรือไม่นำส่งเงินสมทบ ขอให้ลูกจ้างแจ้งเบาะแสให้สำนักงานประกันสังคมโดยตรงได้ทันที

 

แหล่งข่าว : แนวหน้า
ลงวันที่ 28/09/2007 08:12:07
จำนวนผู้ชม 1445
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ