SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับ ตำแหน่ง นายช่าง

ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับ ตำแหน่ง นายช่าง | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
นายช่างเทคนิค อัตราเงินเดือน 7,100 บาท
- วุฒิปวส.ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่างไฟฟ้า เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างอุปกรณ์การแพทย์หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อายุไม่เกิน 35 ปี
กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ตั้งแต่ เวลา 09.00-16.00 น.ที่งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ (เว้นวันหยุดราชการ)
หลักฐานและเอกสารที่นำมายื่นในวันสมัครสอบ
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3*4 ซม.หรือ 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร บัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึง จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานการศึกษา จำกนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่ น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
- ศูนย์สิริธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ไม่รับพิจารณาการรับสมัคร ถ้าผู้สมัครไม่นำเอกสารและหลักฐานมาแสดงในวันสมัครให้ครบถ้วน
- เอกสารทุกฉบับที่นำมาใช้ในการสมัคร กรุณานำวุฒิการศึกษาฉบับจริงมาด้วย และสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้รับรองสำเนาด้วยตนเองในวันที่มาสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในวันสมัครตามตำแหน่งดังนี้ ซึ่งค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด 50 บาทลงวันที่ 17/02/2008 23:49:15
จำนวนผู้ชม 1445
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ