SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชดุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชดุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : , ข้อมูลเกี่ยวกับ

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชดุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) เป็งองค์กรบริหารจัดการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ทำหน้าที่ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องการรับสมัครบุคคลตามตำแหน่งดังต่อไปนี้
1. เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- วุฒิปริญญาตรี วนศาสตร์ (สาขาการจัดการทรัพยการป่าไม้ หรือวนศาสตร์ชุมชน หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้)
- เพศชายสามารถเป็นวิทยากรนำเสนอที่และให้ความรู้แก่ผู้เข้าชม/ฝึกอบรมได้
- มีความกระตือรือร้น มีความอดทนในการทำงาน
คุณสมบัติอื่น ๆ
- มีสัญชาติไทย ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศิลธรรมอันดี
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
- ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมีร่างกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
- ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคติดยาเสพติด โรงพิษสุราเรื้อรังหรือโรคอื่นตามที่มูลนิธิฯ กำหนด
- ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือถูกสั่งให้หยุดงานชั่วคราว ในลักษณะเดี่ยวกันกับพนักงาน หรือพักราชการ
- ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน เพราะกระทำผิดวินัย
สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่ 1281 ค่ายพระรามหก ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 Tel.0 3250 8396 Fax 0 3250 8397
ส่งใบสมัคร (พร้อมสำเนาใบแสดงผลการเรียนหรือ Transcript ของทุนปริญญาที่ได้รับ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2551
ทั้งนี้ จะยึดวันที่บนไปรษณีย์ภัณฑ์เป็นหลัก หรือในกรณีที่นำส่งใบสมัครที่มูลนิธิฯ ด้วยตนเองจะยึดวันที่ลงรับใบสมัครเป็นหลักดูประกาศรับสมัครและใบสมัครได้ทาง www.sirindhornpark.or.thลงวันที่ 27/05/2008 11:37:54
จำนวนผู้ชม 1353
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ