ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ประกาศหางาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับพนักงานจ้างตามภารกิจ 50 อัตรา

ประกาศหางาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับพนักงานจ้างตามภารกิจ 50 อัตรา | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : ประกาศหางาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศหางาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการสรรหาเลือกสรรบุค คลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 15 ตำแหน่ง 50 อัตรา กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี ได้รับค่าตอบแทนเด ือนละ 7,940 บาท
 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 11 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่ ก.พ.,ก.ค. หรือ ก.จ.รับรองหรือ
 - ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร หรือวุฒิปริญญาโท
   ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคมวิทยา
 
 2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ทุกวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หริอ ก.จ.
   รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
   ตำแหน่งนี้ได้
 
 3. ผู้ช่วยสันทนาการ
 - วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา จิตวิทยา และโภชยาการ หรือ
   คุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครู
   เทศบาลได้
 
 4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
 - วุฒิปวท.หรือ ปวส.ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งศึกษา
   วิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม
   ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการ
   ศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ
   หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 
 5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทาง สังคม
   สงเคราะห์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 
 6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา
 - วุฒิปวช.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การ
   จัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี
   การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
 
 7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 - วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพทุก
   สาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชา
   คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 
 8. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 - วุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์
   สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหาร การศึกษา
   สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร
   วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยา
   ศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีววิทยา สุขศึกษา โภชนาวิทยา
   อนามัยชุมชน วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
   วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พิษวิทยา
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีหลักฐานกำหนด
   ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิม.6
 
 9. ผู้ช่วยนักวิทยาการส่งเสริมสุขภาพ
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาลสุขศึกษาหรือ
   ทางอื่น ก.จ.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
   ได้
 
 10. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
 - วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เน้นทางวิทยา
   ศาสตร์สุขภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและ
   สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรมสุขภาพ วิศวกรรมสิ่งแวด
   ล้อม
 
 11. ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือโททางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา
   จิตวิทยา
 
 12. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
 - วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์
 
 13. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
 - วุฒิปริญญาตรี หรือโท ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชล
   ประทาน วิศวกรรมสุขภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบ
   อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) หรือ
 
 14. พนักงานขับรถยนต์ 6 อัตรา
 - จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
   ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 - สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ ดโยมีหนังสือ
   รับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะ
   งานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการ
   ทดลองปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 
 15. พี่เลี้ยง 12 อัตรา
 - จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
   ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 - สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือ
   รับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะ
   งานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลต้องการ
   ทดลองปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
 
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทาง โทร.0 4424 3876 สำหรับภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก
 
 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
 - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 - สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบ
   ทหารกองเกิน (สด.9, 43)
 - ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลาง
    ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
 - สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด พร้อมต้นฉบับ
 - หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด (ถ้ามี)
 - หลักฐานการผ่านงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่ง
   พนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพี่เลี้ยง
 - ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)ลงวันที่ 24/03/2009 23:36:44
จำนวนผู้ชม 3158
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54647 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128468 คน