ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างช่างยนต์, ช่างซ่อม

วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างช่างยนต์, ช่างซ่อม | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างช่างยนต์, ช่างซ่อม, ข้อมูลเกี่ยวกับ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างช่างยนต์, ช่างซ่อม

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพฝาง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ครูอัตราจ้างสาขาวิชาช่างยนต์ 2 อัตรา
- ปทส. ทางด้านช่างยนต์
- คอ.บ. ทางด้านช่างยนต์
- ศษ.บ. ทางด้านช่างยนต์
- วศ.บ. ทางด้านช่างยนต์
- คบ. ทางด้านช่างยนต์
1.2 ครูอัตราจ้างสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 1 อัตรา
- ปทส. ทางด้านเครื่องกล
- คอ.บ. ทางด้านเครื่องกล
- ศษ.บ. ทางด้านเครื่องกล
- วศ.บ. ทางด้านเครื่องกล
- คบ. ทางด้านเครื่องกล 1

2. อัตราค่าจ้าง
2.1 อัตราค่าจ้างระดับปริญญาตรี 7,940 บาท
2.2 มีค่าสอนนอกเวลาราชการ

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
3.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
4.1 เพศชาย/หญิง
4.2 มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4.3 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
4.4 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีตรงตามสาขางานที่ระบุ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ
กำลังศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรืออนุโลมตามกฎหมายมาตรา 46
4.5 มีประสบการณ์สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นดำ(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
5.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5.3 บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5.4 ใบรายงานผลการเรียนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5.5 ใบปริญญาบัตรพร้อมสำเนา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่งออกโดยคุรุสภา พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5.7 ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526)
5.8 เงินค่าสมัคร จำนวน 30 บาท
5.9 เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบขอเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพฝาง 199 หมู่ 11 ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


7. หลักสูตรการคัดเลือก
7.1 สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 50 คะแนน
7.2 สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน

8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สถานที่สอบ กำหนดการสอบ
8.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552 เวลา 16.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง และ www.fve.ac.th
8.2 กำหนดการสอบในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้น ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง

9. กำหนดการประกาศผลการคัดเลือก
ประกาศผลในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 16.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง และ www.fve.ac.th
10. รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพฝางลงวันที่ 09/10/2009 11:58:35
จำนวนผู้ชม 2777
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 มกราคม 2563

ผู้ใช้งาน 53849 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128402 คน