SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]
 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


จังหวัดตาก รับเจ้าพนักงานธุรการ

จังหวัดตาก รับเจ้าพนักงานธุรการ | แหล่งคน แหล่งงาน คุณภาพ ที่ SIAMHRM.COM : รับเจ้าพนักงานธุรการ , เปิดรับสมัครงาน จังหวัดตาก , ข้อมูลเกี่ยวกับ รับเจ้าพนักงานธุรการ , เปิดรับสมัครงาน จังหวัดตาก

จังหวัดตากรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ

โรงพยาบาลสามเงา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

- วุฒิ ปวช. ในสาขาพาณิชยการ

- วุฒิ ปวท. สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร/การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาดเลขานุการ/การเลขานุการ การโรงแรม/ธุรกิจโรงแรม บริหารงานธุรการ สถานพยาบาล การประชา สัมพันธ์ พาณิชยศิลป์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าวข้างต้น

- วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- วุฒิประกาศนียบัตร หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป.เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่สนใจสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.tako.moph.go.th/

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5x2 นิ้ว ไม่เกิน 1 ปี 2 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ซึ่ง จะต้องเป็นวุฒิที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร

ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษา (เนื่อง จากสำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร) ข้างต้นมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร

3. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ในกรณีหลักฐานการสมัครมีชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เป็นต้นฉบับและสำเนา หากไม่สามารถนำเอกสารที่เป็นต้นฉบับมาแสดงได้ ให้นำหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักฐานประกอบการสมัครแทน และในหลักฐานการสมัครทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

ค่าธรรมเนียมสอบ

ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งอัตราละ 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรม เนียมจะไม่จ่ายคืนให้ อัตราค่าตอบแทน วุฒิ ปวส. 8,610 บาท วุฒิ ปวท. 7,770 บาท วุฒิ ปวช. 7,010 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ระยะเวลาการจ้าง วันที่เริ่มสัญญาจ้าง-30 กันยายน 2555ลงวันที่ 15/12/2009 04:35:29
จำนวนผู้ชม 1792
ครั้ง
ข้อมูลข่าวสารในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ