SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง HR Manager ,HRM Manager ,Assistant HR Manager | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง HR Manager ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งHRM Manager ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งAssistant HR Manager ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง HR Manager ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด สูงกว่าปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10240
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 6 กรกฎาคม 2523 (อายุ 38 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 167 cm. น้ำหนัก 60 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร เพศหญิง
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. HR Manager
2. HRM Manager
  3. Assistant HR Manager
เงินเดือน 50000
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพมหานคร
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา รัฐศาสตร์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2551
เกรดเฉลี่ย 3.53
5.2  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
ปีที่สำเร็จการศึกษา
2545
เกรดเฉลี่ย 2.66
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มีนาคม - จนถึง ปัจจุบัน
ชื่อบริษัท Berli Jucker Logistics Limited
ที่อยู่-ติดต่อ
15 ถนนกิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน
47990
ตำแหน่ง
Assistant Senior Human Resource Manager
ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานทั้งด้าน HRM,HRD,Employee Relation และ Admin ทั้งระบบ
- พัฒนา ออกแบบ จัดทำโครงสร้างองค์กร (Development Organization Chart) และโครงสร้างเงินเดือนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับตลาดและคู่แข่งขันในปัจจุบัน
- กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการสรรหาพนักงานให้เหมาะสมกับงบประมาณประจำปี
- จัดทำ Manpower Budget ประจำปี และ Update ข้อมูลอัตรากำลังคนประจำเดือน
- จัดทำ/รายงานข้อมูล Turn over ประจำเดือน และประจำปี
- จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านบุคคลและธุรการ ประจำเดือน และประจำปี
- จัดทำคู่มือพนักงาน และปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
- ดูแล/บริหารจัดการ/ควบคุมงานด้านสรรหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามแผนงานของบริษัทฯ
- ออกแบบ/พัฒนาแบบประเมินผลการทดลองงาน (Probation) และการประเมินประจำปี (Performance Evaluation)
- จัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (JD) แต่ละตำแหน่ง และออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง KPI ในแต่ละตำแหน่งงานให้ถูกต้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง
- ออกแบบ จัดทำ Career path แต่ละตำแหน่งของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
- งานบริหารค่าจ้างตอบแทน การนำส่งภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน เป็นต้น ให้ถูกต้อง และตรงตามเวลาที่กำหนด รวมถึงการวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละแผนกให้เหมาะสมกับ Budget ที่ได้รับ
- บริการจัดการโปรแกรม Time Attendence และการรายงานเงินเดือนประจำเดือนโดยใช้้โปรแกรม Orisoft
- ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง คู่มือพนักงานประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบในปัจจุบัน
- งานด้านกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ งานกีฬาสี CSR งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ การเลือกตั้ง/การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เป็นต้น
- จัดทำ/ปรับปรุง/แก้ไข WI และ Procedure เกี่ยวกับการดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ของแผนกบุคคลและธุรการ
- ควบคุมดูแลงานด้านฝ่ายบุคคลและธุรการ เช่น แม่บ้าน, รปภ. เป็นต้น
- จัดหา/ควบคุม/ดูแล/แก้ไข/ปรับปรุงระบบการควบคุมสัตว์พาหนะ (Pest Control)
- บริหารจัดการงานแรงงานต่างด้าวให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง จัดทำ Passport การขออนุญาตอยู่เกิน90 วัน
- จัดทำระบบการปรับปรุงงาน (KAIZEN) และ 5S Project
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ มกราคม - จนถึง มีนาคม -
ชื่อบริษัท Capric (Thailand) Co.,Ltd.
ที่อยู่-ติดต่อ
ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
เงินเดือน
35500
ตำแหน่ง
Human Resource Manager
ความรับผิดชอบ - ดูแลงานด้าน HRM, HRD, Safety, IT, Procurement, ISO และ Messenger ทั้งระบบ
- กำหนดงานด้านสรรหา ว่าจ้าง และจัดหาช่องทางการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
- วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบาย และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงจัดทำรายงานการ Turn Over ประจำเดือน
- ออกแบบประเมินผลการทดลองงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (๋JD) และ KPI ของแต่ละตำแหน่ง
- วางแผน กำกับ และบริหารการจ่ายค่าจ้าง ผลตอบแทน การปรับผลตอบแทนให้เป็นตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ
- จัดทำเงินเดือนด้วยระบบโปรแกรมสำเร็จรูป ภงด.90,91 50 ทวิ ภงด.1 ก. ประกันสังคม และตรวจสอบความถูกต้องและตรงตามเวลาที่กำหนด
- วิเคราะห์ สำรวจ Tranining Need ประจำปี และดำเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมประจำไตรมาสให้ครอบคลุมตามแผนปีที่วางไว้
- จัดหา ปรับปรุง ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานด้านบุคคล ธุรการ จัดซื้อ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ กรมพัฒนาฝีมือ ประกันสังคม สำนักงานจัดหางาน สำนักงานสวัสดิการฯ
- จัดทำ จัดเตรียมเอกสารเพื่อเข้ายื่นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
- ดำเนินการให้มีการเลือกตั้ง/ประชุม และจัดทำรายงานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
- ดูแลควบคุมงานด้านธุรการ อาคารสถานที่ แม่บ้าน รปภ.
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม - จนถึง มกราคม -
ชื่อบริษัท Millennium Auto Ladprao Co.,Ltd.
ที่อยู่-ติดต่อ
ซอยลาดพร้าว 122 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน
22000
ตำแหน่ง
Human Resource Supervisor
ความรับผิดชอบ - ควบคุม ดูแลงานด้าน HRM, Payroll และ Employee Relation
- วางแผนอัตรากำลังคน รวมถึงจัดหาช่องทางสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ
- วางแผนและควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) รวมทั้งการบริหารค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ
- ประสานงานการลาต่างๆ ของพนักงานประจำวันพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของใบลา สรุปสถิติการมาทำงานสรุปการทำ OT รวมถึงการบริหารการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงาน
- พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศของงานด้านบุคคลและธุรการ
- จัดเตรียมสวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงาน
- กำกับดูแลงานบำรุงอาคารสถานที่ ทรัพย์สินขององค์กร
- ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กร
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ พฤษภาคม - จนถึง พฤษภาคม -
สถาบันอบรม Berli Jucker Logistics Limited
หลักสูตรการอบรม
กฎหมายแรงงานเบื้องต้นที่ฝ่ายทรัพยากรควรรู้
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ ตุลาคม - จนถึง ตุลาคม -
สถาบันอบรม บริษัท อาร์แอนด์ดี เทรนนิ่ง จำกัด
หลักสูตรการอบรม
เทคนิคการปรับค่าจ้างพนักงานเพื่อสร้างความได้เปรียบในองค์กรโดยใช้ KPI&Competency
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ มิถุนายน - จนถึง มิถุนายน -
สถาบันอบรม บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด
หลักสูตรการอบรม
เจาะลึกทุกประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสัญญาจ้าง สัญญาเลิกจ้างแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้าง และฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรรู้
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย 60 คำ/นาที   อังกฤษ 65 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1. Microsoft Office (Word,Excel,Powerpoint,Access,Outlook)
  2. Computer Graphic Design (Photoshop,Dreamweaver,Flash,Illustrator,Pagemaker)
  3. SPSS
  4. Internet
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ นำระบบ KAIZEN ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 20/04/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51860 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127980 คน