SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่
  
   

 หาคนทำงาน (Resume) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบุคคล ,ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล ,เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส | หาคน หาพนักงาน คุณภาพ ที่ SiamHRM.com


คำแนะนำสำหรับ บริษัทฯ ที่กำลังหาพนักงาน :

1. ท่านสามารถ ค้นหาพนักงาน ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ (Company) สามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่ระบบค้นหาใบสมัครงาน (Resume) ในตำแหน่งงานต่างๆได้ ง่ายเพียงแค่คลิก! หากท่านยังไม่ได้ลงเบียนบริษัทฯ " ลงทะเบียน เพื่อค้นหาคนทำงาน คลิก ที่นี่"
2. ขณะนี้ท่านกำลังค้นหาข้อมูล Resume ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล ซึ่งผู้ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน ประสงค์ทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯท่านต้องการ และ ผู้สมัครงาน ยังประสงค์ที่จะหางานในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบุคคล ขอให้ทางบริษัทฯ โปรดพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเรียกสัมภาษณ์ และให้ได้พนักงานที่มีเหมาะสมตรงกับงาน
3. คลังใบสมัคร เป็นส่วนเสริมของระบบประกาศตำแหน่งงานว่าง / การอัพเดท และการให้ข้อมูล ต่างๆ ของใบสมัคร ขึ้นอยู่กับผู้ฝากประวัติหางาน ทางเว็บไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวข้อมูลประวัติใบสมัคร ผู้สมัครงาน (Resume)1. ความต้องการในอาชีพและระดับการศึกษาสูงสุด ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย ]  
สาขาวิชา-อาชีพ งานบุคคล/งานฝึกอบรม/งานสรรหา/งานค่าจ้าง
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ
E-mail - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ชื่อ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
สกุล - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ที่อยู่ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
ภาค กรุงเทพฯและปริมณฑล
จังหวัด กรุงเทพ
รหัสไปรษณีย์ 10160
โทรศัพท์บ้าน - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
มือถือ - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
WebStie - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น -
3. รายละเอียดส่วนตัว
วันเดือนปีเกิด 2 ตุลาคม 2516 (อายุ 45 ปี)
เพศ หญิง สถานะ  
ส่วนสูง 158 cm. น้ำหนัก 60 kg.  
สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ  
สถานภาพทางทหาร
4. ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน 1. หัวหน้าฝ่ายบุคคล
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
  3. เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
เงินเดือน
สถานที่ที่ต้องการทำงาน กรุงเทพฯ
5. ประวัติการศึกษา สูงสุด 2 ระดับ - เริ่มจากล่าสุดก่อน
5.1  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์
ปีที่สำเร็จการศึกษา 2546
เกรดเฉลี่ย 3.51
5.2  
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา
ปีที่สำเร็จการศึกษา
-
เกรดเฉลี่ย
6. ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
6.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท บมจ.แมพพ้อยท์เอเซีย
ที่อยู่-ติดต่อ
พญาไท
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลงาน ด้านการสรรหา คัดเลือกพนักงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
- ควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ กฎระเบียบของบริษัท และการจัดกิจกรรมต่างๆของพนักงาน
- วางแผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถ (ปฐมนิเทศพนักงานใหม่)
- วางแผนอัตรากำลังคนประจำปี ให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายของธุรกิจ
- ดูแลงานด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือน เป็นผู้จัดทำเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน (Business-Plus) พนักงานทุกประเภท, Time Attendance , งานประกันสังคมทั้งระบบ และ ภ.ง.ด. (ของพนักงานและผู้บริหาร)
- ควบคุมดูแลในเรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงาน, สวัสดิการต่างๆ
- ดูแลระบบการบริหารงาน (ผู้ช่วย QMR) ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 , ISO 27001
- วางแผน และควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( KPI ) ควบคุม/ตรวจสอบ ดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI) ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ให้เกิดผลสำเร็จ
- ดำเนินงานตามแผนงานประจำปีที่ได้วางไว้ และปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายของฝ่ายที่กำหนดไว้
6.2  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท บจก.เอ็มทีเอ็ม กรุ๊ป
ที่อยู่-ติดต่อ
ยานนาวา
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
ความรับผิดชอบ - วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
- งานสรรหาและว่าจ้าง พนักงานสำนักงานและพนักงานสาขา (PC) ร่วมกับ หัวหน้าเขต
- งานค่าตอบแทนและเงินเดือน จัดทำเงินเดือน/ค่าตอบแทน ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่น รวม 3 บริษัท (Tiger soft Program ), ภงด.1,1ก./เงินสมทบประจำเดือน, แจ้งเข้า-ออก ประกันสังคม
- งานสถิติการขาด ลา มา-สาย ตรวจสอบและจัดทำรายงานประจำดือน
- งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (เน้นด้านงานขาย,และงานช่างซ่อม) งานแรงงานสัมพันธ์
- งานจัดซื้อ จัดจ้าง บริการ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ภายในสำนักงาน
- งานระเบียบของบริษัท รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์แก่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการและพนักงานสาขา
6.3  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
ชื่อบริษัท
ที่อยู่-ติดต่อ
เงินเดือน
ตำแหน่ง
ความรับผิดชอบ
7. ประวัติการอบรม
7.1  
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.2
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
7.3
 
ระยะเวลา ตั้งแต่ - - จนถึง - -
สถาบันอบรม
หลักสูตรการอบรม
8. ความสามารถ ผลงาน และ เกียรติประวัติ


ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ พูด พอใช้ อ่าน พอใช้ เขียน พอใช้
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พิมพ์ดีด/คอมฯ
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
รถยนต์   รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
  2.
  3.
  4.
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
บุคคลอ้างอิง - ข้อมูลสำหรับสมาชิกเท่านั้น-
อัพเดทเมื่อวันที่ 28/03/2018
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51860 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127979 คน