SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 172


หาพนักงาน หาคนทำงาน (Resume)

รายละเอียดกลุ่มผู้หางาน สมัครงานในตำแหน่งเกษตร ปศุสัตว์ เหมืองแร่ประวัติผู้สมัครงาน (Resume) :
1. เจ้าหน้าภูมิทัศน์
2. หัวหน้างานสวน
3. โฟร์แมนเกษตรด้านภูมิทัศน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเคโนโลยีราชมงคล
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯปริมนฑล อายุ 33 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สัตวบาล(สุกร)
2. สัตวบาล(ไก่เนื้อ)
3. เซลขายอาหารสัตว์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สัตวบาล
2. ฝ่ายขาย
3. เสมียนบัญชี
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ฟาร์ม อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ควบคุมภูมิทัศน์
2. พนักงานออกแบบแบบภูมิทัศน์
3. เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพฯและปริมลฑล อายุ 22 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. สัตวบาล
2. นักวิชาการสัตวบาล
3. นักวิจัย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ ภาค เหนือ ภาค กลาง ภาคอีสาน อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่คลังชีวมวล

  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา สัตวศาตร์
ประสงค์ทำงานที่ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. สัตวบาล
2. สัตวบาล
3. ส่งเสริม
  การศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ - อายุ 35 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่สัตวบาลส่งเสริม
2. สัตวบาล
3. สัตวบาลประจำฟาร์ม
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ทั่วประเทศ อายุ 22 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์
2. สัตวบาลประจำฟาร์มสัตว์ปีก(ในประเทศ)
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สาขา เทคโนโลยีหารผลิตสัตว์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 23 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. หัวหน้าคนสวน
2. โฟร์แมนจัดสวน
3. คีย์ข้อมูล
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มทร ศรีวิชัย วข นครศรีธรรมราช
สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์
ประสงค์ทำงานที่ ประเทศไทย อายุ 36 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่เกษตร
2. นักวิชาการเกษตร
3. พนังงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สาขา พืชไร่
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 26 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กหกห
2. กด
3. กด
  การศึกษาสูงสุด หกด
สถาบัน หกด
สาขา ฟหก
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 80 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. ธุรการ
2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
3. พนักงานราชการ
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ระยอง อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. กรมควบคุมโรค
2. งานทางด้านแลป
3. การผสมเทียม/รักษา
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
สาขา เทคนิคการสัตวแพทย์ (สัตว์เศรษฐกิจได้)
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาน อายุ 28 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. เจ้าหน้าที่เกษตร
3. ส่งเสริมการเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาขา พืชศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคเหนือ อายุ 29 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. อะไรก็ได้ไม่จับกัดสาขา
2. ประมง
3. โรงแรม
  การศึกษาสูงสุด ปวส.
สถาบัน ประมงติณสูลานนท์
สาขา เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้
ประสงค์ทำงานที่ ที่ไหยก็ได้ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
2. นักวิชาการด้านการเกษตร
3. พนักงานทั่วไป
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สาขา เทคโนโลยีการผลิตพืช
ประสงค์ทำงานที่ สามารถออกนอกสถานที่ได้ อายุ 28 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!
1. ผู้ช่ายสัตวบาล
2. พนักงานเลี้ยงสุกร,ไก่
3. QC
  การศึกษาสูงสุด ปวส
สถาบัน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยีตาก
สาขา สัตวศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อายุ 32 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. เจ้าที่ประจำฟาร์ม
2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
3. นักวิชาการเกษตร
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตร
สถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขา เกษตรกรรม
ประสงค์ทำงานที่ เชียงราย อายุ 39 ปี เพศ  ชาย
Click Here!!
1. นักวิชาการเกษตร
2. นักสิ่งแวดล้อม
3. ผลิตปุ๋ย
  การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาขา ทรัพยากรที่ดิและสิ่งแวดล้อม
ประสงค์ทำงานที่ ปริมณฑล อายุ 25 ปี เพศ  หญิง
Click Here!!


ผู้สมัครงานตำแหน่ง เกษตร , หาพนักงาน ปศุสัตว์ | หาพนักงาน หาคนทำงาน คุณภาพ ที่ JobSiam.com :- ค้นหา คนทำงาน ตำแหน่ง เหมืองแร่
ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ผู้ใช้งาน 51846 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 127973 คน