SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

ศัพท์เกี่ยวกับ : การจัดบริหารจัดการต่างๆ ศัพท์ HR | คำศัพท์ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ SiamHRM.com
ค้นหา :   

 
อักษร : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 

   หน้าปัจจุบัน :   2   >> จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า


คำศัพท์
ความหมาย
accelerative learning เร่งความเร็วในการเรียนรู้ขององค์กร
accountability ความรับผิดชอบต่อหน้าที่)
หมายถึงความรับผิดชอบซึ่งมี 2 ลักษณะคือ
1) ความรับผิดชอบของข้าราชการในอันที่จะให้บริการต่อสาธารณะชนตามเป้าที่กำหนด
2) ความรับผิดชอบที่มีต่อบุคคลได้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่มอบหมายงานและเป็นการให้สัญญาทางใจว่าผู้ปฏิบัติงาน ยินดีจะกระทำหน้าที่นั้นเพื่อผู้มอบหมาย
adopting level การปรับใช้
analysis การวิเคราะห์
analysis-synthesis การวิเคราะห์-สังเคราะห์
benchmarking การเทียบวัดมาตรฐานขององค์การ
business life cycle วัฎจักรการเติบโตของธุรกิจ
- Start up เริ่มต้น
- Growht ขยายตัว
- Maturtiy อิ่มตัว
- Decline ถดถอย
cco (chief change officer) ผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ceo (chief executive officer) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่จะต้องมีภาวะผู้นำในการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าหมายรวมของหน่วยงานที่กำหนดไว้ โดยให้คนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานในแต่ละระดับให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ
ceo/md/president ผู้บริหารธุรกิจ
chro (chief human resource officer) ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านการบริหารงานบุคคลมีหน้าที่กำกับดูแลด้านกำลังคน วางยุทธศาสตร์การบริหาร
และพัฒนากำลังคน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัด
communication การสื่อสาร
competecny ความสามารถ
competency dimension มิติของความสามารถ
competency model โมเดลของความสามารถ
comunication การสื่อสาร
corporate kpis KPIs ระดับธุรกิจ
corporate transformation การเปลี่ยนองค์กร
customer perspective มุมมองด้านลูกค้า
deming wheel วงจรเดมิ่ง
department kpis KPls ระดับหน่วยงาน
evaluation การประเมินผล
financial perspective มุมมองด้านการเงิน
fishbone diagram แผนภูมิก้างปลา
flat orgenization โครงสร้างองค์กรแบบแบนราบ
focus on customer การมุ่งลูกค้า
fta (free trade area) เขตการค้าเสรี
globalization โลกาภิวัตน์
goal เป้าหมาย
good corporate บรรษัทภิบาล
good governance การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
intellectual capital ทุนทางปัญญา
internal process perspective มุมมองด้านกระบวนการภายใน
knowledge era ยุคของความรู้
knowledge management โปรแกรมการจัดการความรู้
kpis ดัชนีวัดผลสำเร็จธุรกิจ
kpis scoring ต้นแบบการจัดทำ KPIs
leading ระดับการนำ "ความสามารถขั้นสูงสุดที่เรียกว่า "ระดับ Leading"
leading level การนำ
learning & innovation perspective มุมมองด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
learning level การเรียนรู้
lo (learning organization) องค์กรแห่งการเรียนรู้
local level ระดับท้องถิ่น
logical framework การวางแผน โครงการที่ใช้หลักตรรกะ
management by objective ประยุกต์ใช้การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์
measure of productivity การวัดในผลิตภาพ
merger การควบกิจการ
new deal การคิดใหม่หรือตกลงใหม่
non – stop service บริการที่ใช้ได้ตลอดเวลาและ ทุกสถานที่
one - stop service การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว


ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ