SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 SiamHRM : : ศัพท์เฉพาะในงานบริหารบุคคล  หน้าหลัก : หมวดอักษร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   

อักษร P

part-time (n) : ทำงานเพียงบางช่วงของวันทำงาน ทำงานไม่เต็มเวลา( working for only part of the working day )คำนี้มีคนจำนวนไม่น้อยเขียนผิดเป็น past-time บ้าง pass-time บ้างซึ่งไม่มีใช้ในภาษาอังกฤษ คำที่เขียนคล้ายคลึงกันคือ pastime หมายถึง สิ่งที่ทำฆ่าเวลา งานอดิเรก เครื่องหย่อนใจ หรือกีฬา

pay (n) : ค่าจ้าง( money for working ; wage ; salary )

pay claim (n) = คำขอขึ้นค่าจ้างของพนักงาน

pay package (n) = ค่าตอบแทนการทำงานโดยรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน ได้แก่ค่าจ้างมูลฐาน ค่าล่วงเวลา โบนัส รวมทั้งผลประโยชน์อื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน( all the elements in pay, i.e. basic pay, overtime, bonuses,
plus non-financial benefits )

pay packet (n) = ค่าแรงที่มักจ่ายเป็นรูปเงินสด ซองเงินเดือน

pay restraint (n) = ข้อตกลงของคนงานที่จะไม่ขอขึ้นค่าจ้างมาก ๆ

payroll (n) = พนักงานที่บริษัทจ้างไว้ทั้งหมด บัญชีค่าจ้างของบริษัท

penalize (v) : ทำโทษ( punish )

pension (n) : บำนาญ( amount of money paid regularly after a person stops work,
either because of old age or illness )

pep talk (n) : การพูดให้กำลังใจพนักงานเพื่อให้ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น( talk to encourage a person to improve his performance )

perform (v) : ทำงาน ปฏิบัติงาน( do well or badly ) ( n) = performance

performance analysis (n) = การวิเคราะห์การทำงานของพนักงานว่าแตกต่างจากเป้า
หมายที่วางไว้มากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นฐานในการ
กำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรม

performance appraisal (n) = วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

performance standard (n) = มาตรฐานการทำงานในระดับที่ต้องการ

perk (n) : ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ให้พนักงานนอกเหนือจากเงินเดือนเช่น รถยนต์ ประกันสุขภาพ เป็นต้น
( benefit given to a worker in addition to salary )

person specification (n) : คำระบุคุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการสำหรับงานแต่ละตำแหน่ง
( statement of the human characteristics and experience required to do a job )

personality (n) : บุคลิกลักษณะ( nature or character of a person )

personnel (n) : บุคลากร คนที่บริษัทจ้างไว้( people employed by a company )

personnel policies (n) = นโยบายด้านบุคคลหรือเกี่ยวกับพนักงาน

personnel record (n) = เอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งด้านส่วนตัวและการทำงานของพนักงานแต่ละคน

phase (n) : เลิกหรือยุติเมื่อถึงเวลาที่กำหนด(stop slowly or in controlled stages )

picket (n) : คนงานที่ยืนขวางประตูเพื่อกันไม่ให้คนอื่นเข้าทำงานในระหว่างการนัดหยุดงาน( striking worker who stands at the entrance to a companybuilding to prevent other workers from entering )

piecework (n) : ระบบการจ่ายค้าจ้างที่คำนวณจากจำนวนชิ้นของงานที่ทำได้( payment system based on the number of pieces produced )

potential (n) : ศักยภาพ ความสมารถที่มีมาแต่กำเนิดซึ่งนำมาพัฒนาได้( person's innate capability for future developments )คำนี้เมื่อนำมาใช้ในรูปคุณศัพท์มีความหมายว่า " มีความเป็นไปได้" ( possible )

probation (n) : ระยะทดลองงาน (adj ) = probationary( period of testing a new employee )

profit (n) : กำไร( money earned by a company minus money spent )

profit sharing (n) = ระบบที่ให้พนักงานได้รับส่วนแบ่งของผลกำไรจากการประกอบการด้วย

promote (n) : เลื่อนตำแหน่ง(give someone a better job ) (n) = promotion

protege (n) : บุคคลที่เลือกมาทำงานพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะได้รับการช่วยเหลือชี้แนะในการทำงานด้วย
( a person chosen for a special task or job, and then helped andguided )
 

 

 

 

 

 

 

n = noun ( คำนาม ) v = verb ( คำกริยา )
adj. = adjective ( คำคุณศัพท์ ) pl = plural ( คำพหูพจน์ )