SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 SiamHRM : : ศัพท์เฉพาะในงานบริหารบุคคล  หน้าหลัก : หมวดอักษร A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   

อักษร U

understudy (n) : คนที่กำลังเรียนงานจากผู้อื่นเพื่อจะได้สามารถรับช่วงงานแทนได้( person who is learning how to do a job from someone else sothat the learner can take over the job in the future )

unemployment (n) : ภาวะของการว่างงาน( state of being without a job )

unemployment benefit (n) = เงินที่รัฐจ่ายให้แก่คนที่ว่างงาน 

 

 

 

 

 

 

n = noun ( คำนาม ) v = verb ( คำกริยา )
adj. = adjective ( คำคุณศัพท์ ) pl = plural ( คำพหูพจน์ )