การจัดการกำลังคน : SIAMHRM.COM

การจัดการกำลังคน


การจัดการกำลังคน


 เมื่อองค์การคาดคะเนกำลังคนได้แล้ว  ฝ่ายจัดการทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อจัดทำกลังคนเพียงพอกับความต้องการ  ดังนี้
1.  การรับบุคลากรเพิ่ม  หากพบว่าปริมาณงานมากกว่ากำลังคนที่มีอยู่
2. การโยกย้ายภายใน  เป็นวิธีการแก้ปัญหากรณีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการหรือมีเกินความต้องการ  โดยการสำรวจความต้องการ  หากพบว่าหน่วยงานใดมีจำนวนมากเกินก็โยกย้ายไปยังหน่วยงานที่จำนวนไม่เพียงพอ  กรณีนี้จะต้องดูที่คุณวุฒิ  ความสามารถเฉพาะตำแหน่งงาน  ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรด้วย
3. การจ้างออก  เป็นวิธีการที่องค์การทั่วไปพยายามหลีกเลี่ยงเนื่องจากจะทำให้เกิดความเสียขวัญและกำลังใจ  จะใช้สำหรับกรณีจำเป็นเพื่อความอยู่รอดขององค์การ  เช่นสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ  ภาวะขาดทุนอย่างหนัก  ทำให้องค์กรไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
4. การปรับปรุงโครงสร้าง  เป็นหน้าทีของผู้บริหารระดับสูง  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาว่าหน่วยงานใดมีความจำเป็นลดลง  หรือไม่จำเป็นต้องมี  หรือสามารถยุบรวมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM