Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) : SIAMHRM.COM

Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)Creativity  (ความคิดสร้างสรรค์)
   
      ความหมาย  :    การคิดหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    มักจะใช้วิธีการเดิม ๆ ในการแก้ไขปัญหา
 ·    ปฏิเสธการรับฟังความคิดเห็นหรือแนวทางใหม่ ๆ
 ·    ทำงานตามกรอบหรือวิธีการตามเดิม ๆ (คิดในมุมเดียว หรือคิดเพียงด้านเดียว)
 ·    ขาดความมั่นใจในการนำเสนอสิ่งที่แตกต่าง
 
2
 
 ·    คิดแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนางาน แต่ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้
 ·    คิดสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ
 ·    กล้าที่จะนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ แต่ไม่ได้รับการยอมรับจากทีมงาน      
 
3
 
 ·    นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาปรับปรุงงานที่รับผิดชอบ
 ·    นำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาการทำงานประจำวัน
 ·    มีการฝึกคิดสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 ·    นำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ต่อทีมงาน และได้รับการยอมรับ
 
4
 
 ·    คิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการปรับปรุงระบบการทำงานของทีมงาน
 ·    มองความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ  ที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่าง
       เป็นระบบ
 ·    นำเสนอระบบความคิดใหม่ ๆ ให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
5
 
 ·    ร่วมเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ต่อการบริหารงานของหน่วยงานอื่นหรือในระดับองค์การ
 ·    มีการจัดระบบการสร้างแนวคิดใหม่ ๆ
 ·    นำเสนอและประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ ๆ ในการบริหารงานทั่วทั้งองค์การ
 ·    กระตุ้นจูงใจให้ผู้อื่นนำเสนอและประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM