สหภาพข้าราชการ : SIAMHRM.COM

สหภาพข้าราชการ
แนวคิดการจัดตั้งสหภาพข้าราชการตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 64 ได้บัญญัติให้สิทธิ์ไว้ เป็นเรื่องที่กล่าวขวัญกันมากในวงราชการอีกเรื่องหนึ่ง

เนื้อหาของบทบัญญัติดังกล่าวคือการระบุว่า

บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร องค์การเอกชน องค์การพัฒนาเอกชน หรือหมู่คณะอื่น

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียว กับบุคคลทั่วไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน และความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ

หน่วยงานหนึ่งที่เริ่มเคลื่อนไหวในเรื่องอย่างเป็นรูปธรรมคือ สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมเมื่อตอนกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีการหารือ เกี่ยวกับการจัด ตั้งสหภาพข้าราชการด้วย

ทั้งนี้ นายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ สรุปประเด็นความเห็นจากการประชุมแจ้งว่า

สมาคมฯควรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมในการจัดตั้งองค์กร เพื่อรวมกลุ่มของข้าราชการตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว

แต่ชื่อที่จะเรียกองค์กรนั้นไม่จำเพาะแต่เพียงคำว่า “สหภาพข้าราชการ” แต่อาจจะเรียก ชื่ออย่างอื่น ซึ่งเมื่อฟังแล้วเกิดทัศนคติที่ดีต่อกันกับทุกฝ่าย

โดยจะยึดเอาวัตถุประสงค์ขององค์กรที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ให้ ้มีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนอย่างแท้จริงเป็นสำคัญ

พร้อมกับต้องดูแลสิทธิ เสรีภาพ และความเป็นธรรม เพื่อความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของอาชีพข้าราชการด้วย

ส่วนการทำงานในการจัดตั้งองค์กรของข้าราชการตามรัฐธรรมนูญนั้น ควรจะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ รวมทั้งจะต้องศึกษาและกำหนดโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ขององค์กรให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการ

ในการประชุมดังกล่าวมีสมาชิกแสดงความคิดเห็นอันเฉียบคมที่จะนำมา เสนอต่อไป.

“ซี.12”

ที่มา : thairath.co.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM