Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง) : SIAMHRM.COM

Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)Continuous    Learning  (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)
   
      ความหมาย  :     การแสดงออกถึงความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา   เพื่อให้มีความรู้และความ
                                 สามารถในการจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่ชอบเรียนรู้งานใหม่ ๆ
 ·    ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการอบรมต่าง ๆที่จัดขึ้น
 ·    ไม่รับรู้และติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานหรือองค์การ
 
2
 
 ·    รวบรวมและติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบริษัท      
 ·    เข้าร่วมกิจกรรมบ้างในบางครั้ง
 ·    ไม่สามารถประยุกต์ใช้ประสบการณ์จากการทำงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นประจำวัน      
 
3
 
 ·    เรียนรู้ปัญหาและประสบการณ์ในการทำงานทั้งที่ประสบผลสำเร็จและไม่ประสบผลสำเร็จ
 ·    จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้สำเร็จโดยอาศัยประสบการณ์ที่มี
 ·    เข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นภายในบริษัท
 ·     นำเสนอแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาระบบการทำงานบ้าง
 ·     แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ให้กับสมาชิกในทีม
 
4
 ·    ประเมินสิ่งที่เรียนรู้จากการทำงานในแต่ละวัน
 ·    แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ให้กับผู้อื่นในองค์การได้
 ·    หาโอกาสในการเข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในการพัฒนาหรือเสริม
      ทักษะให้ดีขึ้น
 ·    คิดริเริ่มวิธีการและแนวทางคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน และเรียนรู้จากผลที่ได้รับทั้งส่วนบุคคลหรือ
      ทีมงาน
 
5
 
 ·    เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มหรือชมรมต่าง ๆ ในสายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ
 ·    ประเมินและสรุปสิงที่เรียนรู้จากการพบปะผู้คนตามกลุ่มหรือสมาคม
 ·    ประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ·    นำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่น ๆได้
 ·    กระตุ้นจูงใจให้สมาชิกในทีมเรียนรู้และพัฒนาการทำงานอยู่ตลอดเวลา
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM