ผู้ประกันตนสดใส...ห่างไกลยาเสพติด” โครงการ ดีๆ จาก สปส. เพื่อปลุกจิตสำนึก นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน : SIAMHRM.COM

ผู้ประกันตนสดใส...ห่างไกลยาเสพติด” โครงการ ดีๆ จาก สปส. เพื่อปลุกจิตสำนึก นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน


เลขที่ :
วันที่ประกาศ : 19/8/2551

          การแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมไทยก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อทั้งระบบสังคมโดยรวม ครอบครัว และชุมชน โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ นับเป็นปัญหาที่เหนี่ยวรั้งความเจริญก้าวหน้าและความสำเร็จของผู้ใช้แรงงาน โทษและพิษภัยของยาเสพติดที่มีต่อผู้ใช้แรงงาน นอกจากจะทำให้เกิดผลร้ายต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้เสพโดยตรงแล้ว ยังทำให้เกิดผลเสียต่อสถานประกอบการ และเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย  การปราบปรามยาเสพติดวิธีเดียวนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด ทั้งนี้ต้องอาศัยการสร้างภูมิความรู้  ปลูกฝังสร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึก นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน ให้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเห็นความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่นายจ้าง  ลูกจ้าง  ผู้ประกันตน ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนผลักดันการดำเนินงานให้เกิดความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการเฝ้าระวัง  เพราะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบการได้ส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียต่อสุขภาพและจิตใจของผู้เสพทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดอันตรายแก่เพื่อนร่วมงานและคนทั่วไป อีกทั้งยังมีผลเสียต่อครอบครัวและสังคมโดยรวม จึงพูดได้ว่าปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันแก้ไข  
          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจ หน้าที่ ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ใช้แรงงานทั้ง ลูกจ้าง  และผู้ประกันตน จึงได้จัดการประชุมระดับชาติและนิทรรศการ เรื่อง  “ผู้ประกันตนสดใส...ห่างไกลยาเสพติด” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นางอุไรวรรณ  เทียนทอง) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์  บอลลูม  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากทั้งภาครัฐ  และเอกชน อาทิ  ผู้แทนจากสถานพยาบาล ผู้แทนสถานประกอบการนายจ้าง  ลูกจ้าง และผู้ประกันตน  มารับฟังการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงโทษและภัยของยาเสพติด ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้และการป้องกันยาเสพติด รวมทั้งจัดทำสื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง  ลูกจ้าง  ผู้ประกันตน  เห็นความสำคัญในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
          โครงการ “ผู้ประกันตนสดใส...ห่างไกลยาเสพติด” เป็นอีกหนึ่งโครงการของสำนักงานประกันสังคมที่ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่เป็นสมาชิกในระบบประกันสังคมอันจะยังประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะช่วยให้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการลดลง รวมถึงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และจิตสำนึก ของลูกจ้าง ผู้ประกันตน เกี่ยวกับยาเสพติด

--------------------------------------------------------
ศูนย์สารนิเทศ  ศูนย์บริการข้อมูลประกันสังคม  1506 
www.sso.go.th


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM