Consulting (การให้คำปรึกษา) : SIAMHRM.COM

Consulting (การให้คำปรึกษา)Consulting  (การให้คำปรึกษา)
   
      ความหมาย  :     ความเข้าใจปัญหาและความต้องการที่แท้จริง   รวมทั้งการให้คำแนะนำและแนวทางในการ  
                                 แก้ไขบัญหาได้ด้วยตนเอง
              
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    รับฟัง  และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้อื่น
 ·    ไม่พยายามค้นหาสาเหตุ  และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 ·    ไม่สามารถระบุปัญหาและที่มาของปัญหาได้
 
2
 
 ·    สอบถามข้อมูลรายละเอียด  และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น      
 ·    เข้าใจปัญหา  แต่ระบุที่มาของปัญหาไม่ถูกต้อง
 ·    ไม่แสดงความคิดเห็น  และแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา      
 
3
 
 ·    เข้าใจปัญหาและวิเคราะห์ที่มาของปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 ·    ระบุความต้องการ  และความคาดหวังของผู้อื่น
 ·    ชี้แนะแนวทางเลือกต่าง ๆ ในการตัดสินใจ
 
4
 ·    แจกแจงรายละเอียดของปัญหา  รวมทั้งบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
 ·    ชี้แจงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละแนวทางเลือกจากการตัดสินใจ
 ·    อธิบายขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาในแต่ละแนวทางเลือก
 ·    นำเสนอตัวอย่างจากประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
 
5
 
 ·    วิเคราะห์แนวทางเลือกและนำเสนอแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
 ·    คาดการณ์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
 ·    กระตุ้นและจูงใจให้ผู้ฟังมีความมั่นใจในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
 ·    ตรวจสอบและติดตามการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของผู้อื่น
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM