6 คุณสมบัติรายงานที่มีคุณภาพ : SIAMHRM.COM

6 คุณสมบัติรายงานที่มีคุณภาพ
แม้จะยังมีข้อถกเถียงระหว่างความเหมือนและความต่างของรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR report) และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD report) แต่จะอย่างไรดูเหมือนว่าแนวโน้มของรายงานประเภทหลังจะได้รับความนิยมมากกว่าเนื่องจากครอบคลุมประเด็นได้กว้างขวางกว่า และมีคุณสมบัติเฉพาะ โดยเฉพาะหากรายงานฉบับนั้นมีคุณภาพ สำหรับคุณลักษณะของรายงานที่ดีประกอบไปด้วย 6 ประการ

1.การบอกทั้งข่าวดีและข่าวร้าย (balance) คือบอกทั้ง 2 ด้าน เช่น ข่าวร้ายว่ามีคนงานเสียชีวิตเท่าไร ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในการแก้ไขปรับปรุง มิใช่บอกแต่เรื่องที่ดีที่อยากบอก การสร้างสมดุลของข้อมูลทั้ง 2 ด้าน จะทำให้รายงานมีความน่าเชื่อถือ

2.เปรียบเทียบได้ (comparability) โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลของปีที่ผ่านมา ซึ่งจะสะท้อนภาพการทำงานที่มีการพัฒนาขององค์กร

3.ความถูกต้อง (accuracy) รายงานข้อมูลที่ถูกต้อง

4.ทันสมัย (timeliness) รายงานข้อมูลที่ทันสมัยและทันการในเวลานั้นๆ เช่น หากรายงานทุก 1 ปี หรือ 2 ปี ก็ต้องอัพเดตข้อมูลล่าสุด

5.มีความชัดเจน (clarity) อ่านแล้วเข้าใจได้ไม่ยาก มีข้อมูลแสดงในรูปแบบต่างๆ ประกอบ

6.เชื่อถือได้ (reliability)

ทั้งหมดเป็นคุณลักษณะที่ดีของรายงาน อย่างไรก็ตาม ตามมาตรฐานของ GRI นั้น เปิดโอกาสให้บริษัทให้เกรดตัวเองโดยดูถึงความครบถ้วนตามเกณฑ์ที่วางไว้ และ สามารถการันตีได้ด้วยตราแสตมป์ของ GRI ซึ่งแบ่งเป็น 3 รูปแบบ แบบหนึ่งคือองค์กรรายงานครบถ้วน แบบหนึ่งคือมีผู้ตรวจสอบจากภายนอก และอีกแบบคือการได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ GRI

หน้า 29

ที่มา : matichon.co.th   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM