Coaching (การสอนแนะ) : SIAMHRM.COM

Coaching (การสอนแนะ)Coaching  (การสอนแนะ)
   
      ความหมาย  :     การชี้แจงและให้คำแนะนำแก่สมาชิกภายในทีมเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอน    และแนวทางในการ
                                 แก้ไขปัญหาและการพัฒนาความสามารถของตนเองให้ดีขึ้น      
              
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ขาดความมั่นใจในการสอนและให้คำแนะนำแก่สมาชิกในทีม
 ·    ไม่สามารถสอนให้สมาชิกในทีมเรียนรู้  และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
 ·    แสดงกิริยาและน้ำเสียงไม่พอใจหากผู้เรียนไม่เข้าใจและมีการซักถาม
 
2
 
 ·    ชี้แจงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างละเอียด      
 ·    เต็มใจและยินดีที่จะให้ข้อมูลและรายละเอียดอีกครั้ง  หากผู้เรียนร้องขอ
 ·    ให้ข้อมูลและตอบคำถามแก่สมาชิกในทีมในบางเรื่องยังไม่ชัดเจน      
 
3
 
 ·    ชี้แจงเหตุผลและที่มาของปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 ·    ประยุกต์ใช้สื่อและเครื่องมือต่าง ๆ  ในการสอนและแนะนำงาน
 ·    มีเทคนิควิธีการตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของสมาชิกในทีม
 
4
 ·    ชี้แนะแนวทางและวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน
 ·    เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมมาขอคำปรึกษาแนะนำ
 ·    เข้าใจศักยภาพและความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้ของคน
 ·    ปรับเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการในการสอนและให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนตามการรับรู้ของแต่ละคน
 
5
 
 ·    เชื่อมโยงบุคคล  เวลา  เหตุการณ์  และข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกให้ผู้เรียนเห็นภาพ
      ได้อย่างชัดเจน
 ·    หาวิธีและแนวทางในการให้คำแนะนำแก้ผู้ที่เรียนรู้งานได้ช้า
 ·    กระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา
 ·    ติดตามการทำงานและการเรียนรู้ของสมาชิกในทีมอย่างต่อเนื่อง
 ·    อธิบายเทคนิคและวิธีการในการสอนแนะให้แก่ผู้อื่นจากหน่วยงานภายนอกได้
 
 
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM