Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลง) : SIAMHRM.COM

Change Management (การบริหารการเปลี่ยนแปลง)Change   Management  (การบริหารการเปลี่ยนแปลง)
   
      ความหมาย  :    การนำเสนอและประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ ๆ   มาใช้ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
                               ทั่วทั้งองค์การ   รวมทั้งการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากเปลี่ยนแปลงได้
                               สำเร็จ
                                          
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ทำงานตามวิธีการและแนวคิดแบบเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติ
 ·    ไม่กล้านำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ  ในการเปลี่ยนแปลงระบบและวิธีการทำงาน
 ·    ไม่เข้าร่วมในโครงการหรือกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 
2
 
 ·    เต็มใจเข้าร่วมในโครงการหรือกิจกรรมของการเปลี่ยนแปลงที่จัดขึ้น      
 ·    นำเสนอแนวทางหรือวิธีการทำงานใหม่ ๆ บ้างเป็นบางครั้ง
 ·     ติดตามความเคลื่อนไหวและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในองค์การ      
 
3
 
 ·    แสดงความคิดเห็นและแนวทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงระบบงานให้ดีขึ้น
 ·    กำหนดแผนงานและแนวทางในการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 ·    กล้ายอมรับผลจากการนำแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน
 
4
 ·    จัดทำแผนปฏิบัติการ  (Action   Plan)   สำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
 ·    กระตุ้นให้ผู้อื่นมีการนำเสนอแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ ๆ
 ·    สื่อสารให้พนักงานเข้าใจและร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ ๆ
 
5
 
 ·    กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ๆ ทั่วทั้งองค์การ  เพื่อสร้างความได้
      เปรียบในการแข่งขันกับภายนอก
 ·    เป็นผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
 ·    ประยุกต์ใช้ประสบการณ์ที่บรรลุผลสำเร็จ (Best   Practice)  ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
      ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
 ·    จูงใจให้ผู้ที่ต่อต้านเข้าร่วมและเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
 

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM