การเลิกจ้างด้วยสาเหตุไม่ผ่านทดลองงานเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่ : SIAMHRM.COM

การเลิกจ้างด้วยสาเหตุไม่ผ่านทดลองงานเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่        หากนายจ้างมีหลักเกณฑ์การทดลองงานการวัดและประเมินผลการทดลองงานอย่งชัดเจนและปฏิบัติหลักเกณฑ์นั้นแล้ว และลูกจ้างมีผลงานไม่เป็นที่พอใจก็ดี ไม่ผ่านตามมาตรฐานขั้นต่ำที่นายจ้างกำหนดก็ดี และไม่ใช่การกลั่นแกล้งหรือมีอคติใดๆ ย่อมเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม ทั้งนี้ตามนัยยะคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5116/2528 เว้นแต่ลูกจ้างมีพยานหลักฐานใดๆ มาแสดงว่าตนเองสามารถทำงานจนผ่านทดลองงานแล้วแต่นายจ้างหรือหัวหน้างานกลั่นแกล้งหรือแค้นเคืองเป็นส่วนตัวกับตน หรือมีอคติกับตน จึงไม่ให้ตนเองผ่านทดลองงานและเลิกจ้างเสีย แต่ทาง ปฏิบัติ แม้มีความเป็นไปได้ที่จะสู้คดี แต่ยากมากที่จะพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้อย่างปราศจากข้อสงสัยใดๆ เพราะนายจ้างวัดและประเมินผลงานนั่นเอง อีกทั้งการประเมินผลว่าผ่านการทดลองงานหรือไม่ นายจ้างเองก็ไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ผลงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในทางตรงกันข้ามนายจ้างยังพิจารณาตัวแปรอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ความประพฤติ การมีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การตรงต่อเวลา ความมีวินัย และอื่นๆอีกมาก
               

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM