ขอลงโทษได้ครั้งเดียว : SIAMHRM.COM

ขอลงโทษได้ครั้งเดียว


        นายจ้างเคยยื่นคำร้องขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง กล่าวหาว่ากรรมการลูกจ้างละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง โดยฟังว่าไม่เป็นการละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร คดีถึงที่สุด ต่อมา นายจ้างมายื่นคำร้องขออนุญาตลงโทษกรรมการลูกจ้างอีกเนื่องจากมูลเหตุเดียวกัน ซึ่งนายจ้างมีสิทธิที่จะร้องขออนุญาตเลิกจ้างหรือลงโทษกรรมการควบคู่ไปทั้งสองกรณีได้ในคดีก่อนอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 52 จึงเป็นฟ้องซ้ำ  (คำพิพากษาฎีกาที่ 3670/2527)

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM