นายจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน : SIAMHRM.COM

นายจ้าง จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน            นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันทีในสถานพยาบาลใดก็ได้ โดยทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน หรือใช้แบบ กท.44 ส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษา หากสถานพยาบาลนับเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน ให้นายจ้างกรอกรายละเอียดแจ้งการประสบอันตรายตามแบบ กท.16 และแบบส่งตัวเข้ารักษาพยาบาลต่อสำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างประจำทำงานอยู่ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายของลูกจ้าง
 
 
 
 
ที่มา : วารสารประกันสังคม

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM