Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Promotion) : SIAMHRM.COM

Competency เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Promotion)การเลื่อนระดับปรับตำแหน่ง  (Promotion)
 
Competency มีประโยชน์ในการเลื่อนระดับปรับตำแหน่ง  (Promotion) ดังนี้
 
 
1. ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้น โดยพิจารณาทั้งในเรื่องความสามารถในงาน (Technical Competencies)  และความสามารถทั่วไป (General Competencies)  เช่นด้านการบริหารจัดการ  ด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่น ด้านระบบการคิดการพิจารณาความเหมาะสม นั้น โดยทั่วไปพิจารณาจาก ความสามารถหลัก ตามตำแหน่งหรือระดับที่สูงขึ้นประกอบการพิจารณา พร้อม จัดทดสอบความความสามารถหลักตามตำแหน่งงานใหม่ ประกอบ
 
 
2. ช่วยป้องกันความผิดพลาดในการเลื่อนระดับปรับตำแหน่งเหมือนอดีตที่ผ่านมาดังคำกล่าวที่ว่า  “ได้หัวหน้าแย่ๆ มาหนึ่งคน และต้องสูญเสียผู้ปฏิบัติงานเก่งๆ ไปอีกหนึ่งคน”  ซึ่งหมายถึง การที่องค์กรพิจารณาเลื่อนตำแหน่งคน จากคุณสมบัติที่ว่าคนๆ นั้นทำงานเก่งในตำแหน่งเดิมอยู่มานาน  ผลงานดีตลอด  ซื่อสัตย์สุจริต  แล้วจะตอบแทนเขาโดยการเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขั้น ทั้งๆที่ในความเป็นจริงผู้ทีได้รับการเลื่อนตำแหน่งนั้น เขาไม่มีความสามารถในการปกครองคนเลย

   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM